Ordliste med 726 ord

Liste med forslag til oversættelse af software fra engelsk til dansk

Introduktion

Når der er mere end ét forslag bruges nogle gange fed ved oversættelser jeg foretrækker og overstregning ved oversættelser jeg ikke synes er gode.

Du kan kontakte mig hvis du har rettelser/forslag til ordlisten.

Ordlisten


IndeksKildestrengForslag til oversættelse
1unclosedulukket
2strayvildfarent
3Distinguishedentydigt
særligt
4pendingafventende
udestående
5Cleansrydder op
renser
6nullnul
7qualifierkvalifikator
8attemptforsøg
9tryprøv
10decodingafkodning
dekodning
11encodingkodning
12creditanerkendelse
kreditering
rulletekster
13expectedventet
14unexpecteduventet
15constructdanne
opbygge
16modifyrediger
ændre
17modification timeændringstidspunkt
ændringstid
18cachemellemlager
cache (findes på dansk)
19texturestruktur
mønster
mønstre
tekstur
20patternmønster
21RetouchRetouchér
22descriptordeskriptor
beskriver
23broadcastrundsending
udsending
24CascadeKaskade
25prerequisitesnødvendige
26submitindsend
27lookupopslag
28succeededlykkedes
29connectingopretter forbindelse
opkobling
30rangeområde
31obtainfå fat i
hente
32Effectivegældende
33stashhusk gem
34unifiedjævnt
ensform
35uniformlyensartet
36Similarityensart
lighed
37underscoreunderstregning
understregningstegn
38attachtilkobl
tilkoblet
koblet til
39assigntilknyt
tildel
40associatetilknyt
41start withbegynde med
starte med
42Mergesammenlæg
forén
samle
saml
43mergingsammenlægger
44joinsammenføj
45collectsaml
46capabilityformåenhed
47capabilitiesformåenheder
48processedbehandlet
bearbejdes
49proceedingfortsæt
går videre
50eventbegivenhed
hændelse
51alignjuster
52SpecifySpecificer
specificerede
angiv
53passvideregive
54duringunder
55whileved
under
mens der
56vendorleverandør
forhandler
producent
57expandedudviddede (kort streng der udvidder til en anden streng)
58tabstabulatorer
59check box/checkboxafkrydsningsboks
afkrydsningsfelt
60Storegem
opbevar
61Activateaktivér
62omitudelad
undlad
63rightsrettigheder
64permissiontilladelse
rettighed
65privilegesrettigheder
66inch/intommer
67handlehåndtag
68stageiscenesat
iscenesætte
69scopeområde
omfang
70asterisksstjerner
71Determinesbeslutter
bestemmer
fastslår
72defaultingbruger ... som standard
73repositoryrepositories
opbevaringssted
repertoire
repositorium
repository'en
repository'et
softwarearkiv
softwarekilde
74branchgren
75proceedfortsæt
76KerningKnibning
77alignmentopstilling
78assertionpåstand
79What is this?Hvad er det?
Hvad er dette?
80unloadudlæs
81includeinkluder
medtag
muligvis også et særligt ord ved kompilering
82deselect allfravælg alt
fravælg alle
83suppliedgivet
leveret
84trustbetroet
troværdigt
hav tillid
85untrustedikke-betroet
utroværdigt
86interruptafbryd
forstyr
87Standaloneselvstændige
alenestående
88escape sequenceundvigesekvens
89escape characterundvigetegn
90reviewgennemgå
gennemlæs
gennemlæst
korrekturlæst
91revieweråbenbart
gennemgåer
kontrollant
92proofreadkorrekturlæst
93browsegennemse
naviger
navigér
94browse forse efter
kig efter
led efter
95browsinggennemgang
96Previewforhåndsvis
forhåndsvisning
forsmag
eksempel
97Print PreviewForhåndsvisning for udskrift
Vis udskrift
98Show facing pagesmodstående
99Runtimeafvikling
kørselstid
afspilningstid (medie)
100canonicalkanonisk
101recordnoget med DNS lookup og SQL og database
registrering
post
102snippetstump
103revertgenindlæs
gå tilbage
tilbagefør
også git revert kommando
gendan
104reloadgenindlæs
105lookled
kig
106baddårlig
107tiptip
108hintfif
109discardforkast
kassér
glem
110discardinghvorved ... slettes
hvorved ... fjernes
hvorved ... forkastes
111ambiguoustvetydig
flertydig
112disambiguationutvetydig
113native/nativelyoprindelig
systemets
egen
114encounteredstødte på
115simplifyforenkle
116pinfastgør
117unpinfrigør
118dockdok
119dockappdokprogram
120dockedforankret
fastgjort
121snapFastgør
find noget bedre
122listsviser
123exceptundtaget
undtagen
124portabletransportabel
mobil
125regionregion (noget med land)
område
126unnamedunavngivet
127untitledunavngivet
uden titel
128beforefør
inden
129untilfør
inden
130actionhandling
131parentoverliggende
overordnet
forælder
forældre
132containingindeholdende
med
overordnet
133overalloverordnet
samlet
i alt
134Duplex PrintingDobbelsidet
Dupleksudskrivning
135gethent
136putlæg
137fetchhent
indhent
138commitgennemfør
begå
139Commit authorCommit-forfatter
Commitforfatter
Integreringsforfatter
140rollbacktilbagetrække
141statementudsagn
erklæring
142suitableegnede
passende
143sliderskyder
144tokensymbol
145the checktjekket
146correspondingtilsvarende
modsvarende
147PunctuationTegnsætning
148thresholdtærskel
149sentencesætning
150phrasefrase
sætning
151researchsøg
152research methodssøgemetoder
153Configindstil
154CancelAnnuller
Annullér
155itempunkt
artikel
vare
genstand
element
emne
objekt
post
156entryindslag
post
emne
indtastning
optegnelse
157recordpost
158topicemne
159Enterindtast
160typeskriv
161for theaf
162AcknowledgementsTilkendegivelse
163certificate authoritycertifikatmyndighed
164line endinglinjeskift
165End of LineLinjeafslutning
166newlinelinjeskift
167debugfejlret
fejlret-info
fejlsøg
fejlfindingsinfo
168debuggingfejlretning
fejlfinding
fejlsøgning
169deployudsend
170PurgeTøm
171Flushtøm
172caseversal
173upper/lower caseforskel på store/små bogstaver
forskel på store/små bogstaver
forskelle på store/små bogstaver
174Workspacearbejdsområde
175Renderrender
gengiv
176preventforhindr
undgå
177InhibitForhindr
spær
undertryk
178allows yougiver dig mulighed for at
lader dig
179Disallowforhindr
ikke tilladt
180linkforbindelse
genvej
henvisning
sammenkæd
181skipspring over
undlad
skippe
182skippingOverspringer
183encodekod
indkod
184charsettegnsæt
185character settegnsæt
186Extensionfiltype
filendelse
187diffsammenlign
188Splitopdel
189to solvefor at løse
190resolveløse
læse
evaluere
oversætte
fortolke
en forslår find
191reparsegenfortolkningspunkter
192parsefortolke
udføre
videregiv
tolke
behandl
193parsingbehandler
194parsing errortolkningsfejl
195interpretfortolk
196interpreterfortolker
197retryingudløbet
198endedsluttede
199finishafslut
slut
færdig
gennemfør
200donefærdig
201applyanvend
202exitafslut
forlad
203exit codeafslutningskode
204quitafslut
luk
forlad
205executeudfør
eksekvere
kør
206executeableeksekverbar
kørbar
207performudfør
208Abandonforlad
209completegennemfør
fuldfør
fuldstændig
komplet
210completionfærdiggørelse
fuldførelse
fuldførsel
211leaveforlad
afslut
212LinkOpret
rediger genvej
213unsortedUsorteret
usorterede
214Folders HistoryMappehistorik
Mappers historik
215Auto RefreshOpdater automatisk
automatisk opdatering
216toolbarlinje
217TransportBetjening
218First RunFørste kørsel
førstegangskørsel
219notenote
bemærkning
node
tone
220Peakspidspunkt
221GrabberHåndtag
222sampleprøve
223samplesdatapunkter
224foldermappe
225directorymappe
filmappe
226Clusterklynge
227Benchmarkhastighedstest
228bitsbit (uden s)
229bytesbåde byte og bytes
230endiannessbyterækkefølge
231Delimiterafgrænser
232delimitedafgrænset
adskilt
233appendføj til slutning
234workingarbejder
235Progressforløb (som i progress bar/forløbslinje)
i gang
fremgang
236interlacesammenflettet
237InterlacingSammenfletning
238deinterlacerafsammenfletter
239multi-fler-
240evaluateevaluér
241shellskal
242separatorseparator
adskiller
skilletegn
adskillelsestegn
243spacerafstandsstykke
244spacingafstand
245detectregistrering
genkendelse
246detecteddetekteret
247wildcardjokertegn
248streamstrøm
stream
249streamerstrømudsender
250streamingstrømning
251appliablegældende
dækkende
252anyeventuel
nogen
vilkårligt
253arbitraryvilkårlig
254Arbitrary RotationFri rotation
Rotér frit
vilkårlig
255ratehastighed
frekvens
256copyright holderrettighedshaver
257possibilitymulighed
258abilitymulighed
259optionvalg
valgmulighed
muligheder
tilvalg
260settingindstilling
261setvælg
sæt
angiv
vælg
indstil
brug
indstil
benyt
anvend
brug
262selectvælg
markér
263choosevælg
264deselectfravælg
265selectionmarkering
valgte
266custombrugertilpasset
brugerdefineret
hjemmelavet
personlige
egne
egendefinerede
selvvalgt
brugervalgt
267customizetilpas
tilpasset
268user selected/user-selectedbrugervalgt
269User definedbrugerdefineret
270predefinedforudvalgte
foruddefinerede
271presetforudindstilling
forvalg
272checkedslået til
tilvalgt
valgt til
273uncheckFjern markering
274instantiereinstanstiere
275initiateigangsæt
276initialførste
indledende
oprindelige
277initializeinitiere (sætte i gang)
initialisere (sætte en variabel tilbage til udgangsværdien)
278stereo modestereotilstand
stereo tilstand
279spin buttonsnurreknap
rulleknap
talkontrol
280spin boxrotationsboks
281displayvisning
skærm
282glossaryordforråd
283on-the-flyløbende
284aimsgår efter
prøver
målet
285messagemeddelelse
besked
286instant messaginglynbesked
kvikbesked
samtaleklient
straksbeskeder
øjeblikkelig besked
287booleanboolesk
288the pluginplugin'et
pluginet
289keyboard acceleratortastaturgenvej
290keyboard shortcuttastaturgenvej
291acceleratortastaturgenvej
genvejstast
genvej
292accelerator key/hot key/hotkey/access key/mnemonicgenvejstast
293menu itemmenupunkt
294last usedsidst brugt
295keepbevar
behold
296preservebevar
297photo albumsfotoalbum
298Challenge (A security task that a user must complete to verify they are a human and not a machine)Udfordring
299panerude
300Distortforvræng
fordrej
301Backspaceslet tilbage
302EnhanceForbedr
303FeatureFunktionalitet
Funktion
facilitet
komponent
304Feature-richfunktionsrig
305functionalityFunktionalitet
306FeaturedUdvalgte
307full-featuredfuldt funktionsdygtigt
med alle funktioner
308featurefulfunktionsfyldigt
309Writableskrivbare
310Highlighthøjlys (grafik)
fremhæv
311Gaussiangaussisk
Gaussfunktion
312Color EnhanceFarvefremhæv
Farvefremhævning
313set of colorsfarvesættet
314featherudtynd
pelset
315verbverbum (udsagnsord)
316nounnavneord (substantiv)
317floating-pointdecimalpunkt
318timeklokkeslæt
tidspunkt
tid
319NestedIndlejret
320disposalbortskaffelse
rådighed
tendens
321Highlighthøjlys
322Perceptualsanselig
Som det opfattes
323portraitportræt
stående
324landscapelandskab
liggende
325decomposenedbryde
326Decomposingnedbrydes
nedbryder
327Image Enhancementbilleforbedring
billedfremhævning
328divisionopdeling
inddeling
splittelse
329Prematurefor tidlig
før tid
i utide
330Value InvertInvertér værdier
331dialogdialog
dialogvindue
332SpellingStavning
333chatchat
samtale
334Conversationsamtale
335UtilitiesRedskaber
336Move to TrashSmid i papirkurv
Flyt i papirkurv
337Trash/Trash Binpapirkurv
affald
338Perceptualsanselig
som det opfattes
339plain textren tekst
rent tekst
almindelig tekst
340rich tekstformateret tekst
341commonalmene
fælles
342Common namenoget med certifikat
normale navn
alment navn
343viewvis
se
344Developer Centerudviklercenter
345utilitiesredskaber
346monospace fontskrifttype med fast bredde
347lock screenlås skærm
låseskærm
348ActivitiesAktivitetsoversigten
Aktiviteter
oversigten Aktiviteter
349Universal AccessUniversel adgang
Tilgængelighed
Adgang for alle
350AccessibilityTilgængelighed
351sidebarsidebjælke
sidepanel
352scrollbar/scroll barrullebjælke
rullepanel
353developmentudvikling
354developerudvikler
355on-screen keyboardskærmtastatur
356On-Screen-DisplayOSD
skærmdisplay
357unablekan ikke
kunne ikke (selvom "was unable" nok kan være "kunne ikke")
358tablettavle-pc
359touchpad/tabletpegeplade
tegneplade
skriveplade
360toggleslå X til eller fra
til/fra
vis/skjul
361non-freeikke-fri
ikke-frie
362clipboardudklipsholder (med s)
363IDEIntegreret udviklingsmiljø (IDE)
Integrerede udviklingsmiljøer
364loginlogin
logind
365log inlog ind
logge ind
indlogning
366log outlog ud
logge ud
udlogning
367log onlog på
logge på
368log offlog af
logge af
369login methodlogin-metode
loginmetode
370nodespunkter
knuder
371OverviewOverblik
Oversigt
372summaryopsummering
sammendrag
resumé
373recovergendan
recoverable
374regenerategenskabe
Regenerér
regenerere
375recreategenopret
376restoregendan
genopret
genskab
377rescuered
redning
378failedmislykkede
mislykkedes
fejlede
det lykkedes ikke at
379failurefejlede
380failsfejler
381usageanvendelse
brug
forbrug
382DownloadsDownloads
Overførsler
383changeændr
skift
rediger
384tagtag
mærkat
opmærkning
mærke
385markupopmærkning
386traybakke
387system trayproceslinje
systembakke
388notification traypåmindelsesbakke
notifikationsbakke
statusfelt
underretning
389notificationnotifikation
bekendtgørelse
påmindelse det må være reminder
underretning
390notifygiv besked
informer
underret
391informinformer
underret
392out of memoryikke mere ledig hukommelse
393not enough memoryikke nok hukommelse
ikke nok ledig hukommelse
394forwardfremad
frem
395backwardbagud
baglæns
396rewindtilbage
spol tilbage
baglæns
397whetherhvorvidt
om
398the webwebbet/webben
internet
nettet
399tabfaneblad
400screenshotskærmbillede
401RecommendedAnbefalet
402managerhåndter
håndtering
administrer
administrator
403window managervindueshåndtering
behandler
404desktop managerskrivebordshåndtering
behandler
405session managersessionshåndtering
behandler
406rapportindberet
407requestanmode
anmodning
søge om
efterspurgt
spurgt
408requesteden foreslår ønskede
409requireforlang
410requirednødvendige
krævet
påkrævet
kræves
obligatorisk
411queryforespørgsel
412needednødvendige
413presentnuværende
tilstede
findes
414currentnuværende
aktuel
igangværende
415currentlypå nuværende tidspunkt
i øjeblikket
er ved at
nu
416statetilstand
417modemodus
tilstand
type
418checkkontrollér
tjek
undersøg
søg
419targetønsket
mål
destination
420target filemålfil
421Destination filedestinationsfil
422dependenciesafhængigheder
423conditionsbetingelser
424Confirmationbekræftelse
bekræftigelse
425coolsmart
fed
426createopret
skab
lav
427madelavet
skabt
428MakeSkab
Fremstil
429DiscoverOpdag
Oplev
430emaile-mail
e-post
431ExploringUdforske
At udforske
432favoriteforetrukne
favorit
433Get Involvedvær med
deltag
Blive involveret
434greatrigtig god
435highlightfremhævning
436hostafhold
være vært
437hostedbeværtet
er vært for
438Lessonlektion
undervisning
439Literacykundskab
440literatekyndig
441overridetilsidesæt
forbigå
overstyr
442overridingtilsidesættelse
tilsidesætning
443bypassomgå
444skillfærdighed
445swappingudskifte
bytte
byt om
446synchronoussamtidig
447termsvilkår
448Terms of useVilkår for anvendelse
brugsbetingelser
449terms of servicevilkår for tjeneste
tjenestens vilkår
450URLURL
webadresse
adresse
link
451Coding/scriptingSkrive kode
452propertyegenskab
453alertBesked
454promptPrompt
spørg
455confirmbekræftelse
bekræftigelse
456verbosedetaljeret
udførlige
uddybende
457Untranslatedikke oversat
uoversat
458fuzzyuafklarede
459linefeedlinjefeed
linjefremføring
460Third-partyTredjeparts X
461i.e.dvs.
462e.g. (exempli gratia - for the sake of example - for example)f.eks.
eksempelvis
463queriedforespurgte
464Reasonårsag
Begrundelse
465redirectOmdiriger
466collapsesammentræk
sammenfold
sammenklap
fold sammen
skjul
467expand/uncollapse/unfoldudfold
udvid
fold ud
vis
468FoldingSammenfoldning
469retainbibehold
470agreeacceptere
enig
godkend
471modifier keyændringstast (Ctrl Skift Alt osv.)
472setupinstallationsprogram
installationsguide
installation
473setup wizardinstallationsguide
474wizardguide
assistent
475applicationapplikation
program
476tutorialvejledning
477guidevejledning
478guidelinesretningslinjer
479powerfulstærk
kraftfuld
480right to leftrtl
højre mod venstre
481behaviouradfærd
opførsel
482appearanceudseende
fremtoning
483stylestil
typografi (CSS)
udseende
484stylesheet/style sheettypografiark
stilark
485pausedpauset
sat på pause
486scriptskrift (når det handler om sprog)
487dropmarkerrullepil
rullegardinsmenu-pil
488dropdownrullegardin
nedrulning
489Drop-downder ruller ned
rul ned
490scroll arrowrullepil
491backup filesikkerhedskopieret fil
backup-fil
492backupssikkerhedskopier
sikkerhedskopieringer
493remainingtilbage
resterende
tilbageværende
mangler
494installerinstallationsprogram
495installer applicationinstallationsprogram
496supplyangive
oplys
497detachløsriv
frigør
498prepareklargør
forbered
499could notKunne ikke
500could not be foundkunne ikke findes
blev ikke fundet
501login Credentialsloginoplysninger
legitimationsoplysninger
502My ComputerDenne computer
Denne Computer
503MediumMedium
Mellem
504applicableanvendelig
relevant
brugbar
505extractingudtrækning
udpakning
506acquireanskaffe
indhente
507appropriatefornødne
508hibernatedvale
gå i dvale
509suspendslumre
hvile
suspenderingstilstand
suspendér
hvile
udsæt
510Sleep (suspend to RAM)Slumre (suspendér til ram)
511Hibernate (suspend to disk)Dvale (suspendér til disk)
512Invertinventer
omvendt
513Middle-Clickmidterklik
514smoothingudjævning
515smoothglat
jævnt
blødt
god
516gradientgradient findes også på dansk
farveovergang
aftagende
517editorredigering
redigeringsprogram
editor
518text editortekstredigeringsprogram
519word processortekstbehandlingsprogram
520policyregel
politik
princip
521checkabletjekbar
522timeklokkeslæt (når det handler om tid i sammehæng med dato)
523open sourceopen source
åben kildetekst
524printvis
udskriv (handler om at vise/udskrive noget f.eks. i terminal når bruger program --help)
525working directoryarbejdsmappe
526todoto do
opgave
gøremål
527awayvæk
fraværende
borte
528Title CaseOrd Med Stort
529deamondæmon
baggrundsprogram
530emoticonemotikon
531slideshowdiasshow
532CDcder
cd'er
CD'er
533DVDdvder
dvd'er
DVD'er
534lightweightlet
letvægts
lille
535cross-platform/cross platformpå tværs af platforme
fungerer på flere platforme
platformsuafhængig
536forkforgren
537X emulatorX-emulator
538terminal emulatorterminalemulator
539console emulatorkonsolemulator
540emulationemulering
emulation
541announcementmeddelelse
bekendtgørelse
542unsetfjern
543fallbacktilbagefald
reserve
vender tilbage
544falls backvender tilbage
nødløsning
tilbagetrækning
bruges
545managerhåndtering (fysisk såsom flytning af fil)
styring (ikke fysisk)
546sloppy focussløset
dovent
547launchstart
åbenbart ikke kør
548launcheropstarter
starter
programstarter
549barbjælke
linje
550optionvalg
tilvalg
valgmulighed
indstilling
551choicevalg
valgmulighed
552popup/pop-up/pop uppop op-menu
553Are you sureEr du sikker på

554missedglippede
oversete
555binaryen som forslår binærfil men ikke sikker på den er altid er god
556symlinkssymbolske links
symbolske henvisninger
557bitrate (noget pr. sekund)bithastighed
558samplerate (noget med hertz)samplefrekvens
559stickfastgør
560compiler"oversætter" er blevet foreslået
561totalsammenlagt
samlet
i alt
562suitepakke
563bundlesamling
564compilationsamling
565gestusserbevægelser
566supportunderstøtte
støtte
hjælp
567flavorvariant
568corruptkorrupt
ødelagt
beskadiget
569Release Candidateudgivelseskandidat
570everythingalt
571unsupportedsom i support
støtte
hjælp
572teamteam
hold
573Education/EducationalUndervisning
uddannelse
læring
læringsprogrammer
574teachinglæring
indlæring
575broadcasttransmittere
576capturefang
indfang
optag
indspil
577resizetilpas størrelse
ændr størrelse
skift størrelse
578elapsedforløbet
579cyclegennemløb
løb igennem
skift ...
580capableformår
i stand til
581mismatchuoverensstemmelse
582matchingtilsvarende
modsvarende
tilhørende
sammenhørende
583do not match/does not matcher ikke magen til
584MatchMatcher
Søg efter
Søg på
Find
fund
585UnmatchedIkke-matchet
586matchedepassede til
587controlstyr nogen stedet ikke kontroller/kontrollér
588controlskontroller
kontrolelementer
styring
styringselementer
betjening
betjeningselementer
589deprecatedudgået
gammel
590Obsoleteforældede
591legacygammel
udgået
ældre
592outdatedforældet
593forcedpåtvunget
594case insensitiveDer skelnes ikke mellem store og små bogstaver
595belownedenunder
nedenfor
herunder
596aboveovenover
ovenfor
herover
597playlistspilleliste
598acceptéraccepterer
godkend
599arrangeopstil
arrangér
anbring
600rearrangeomrrangér
601renderingrendering
optegning
gengivelse (gengivelse af billeder)
602recentsenest
nylig
nyelig
603latestseneste
604newlynylig
605volumestjek om skal være volumener i stedet for volumner
606subvolumeunderdiskområde
underdiskenhed
607breakstop
608usefulnyttig
praktisk
609providegiv
gav
vis
angav
610listoplist
611resumegenoptag
612list ofliste over
613zoom resetzoom nulstil
nulstil zoom
614IBeamCursorLodret streg-markør
615simplesimpel
enkel
616removableflytbar
fjernbar
617tweakfinjustering
tilretning
618urgenthastesag
619originaloriginalt
oprindelig
620appletapplet (findes på dansk)
programlet
621brace ({})krøllede parentes
622parenthes (())parentes
623bracket (flere slags)klamme
624angle bracket/bracketvinkelparentes
625quotecitationstegn
626save pathgem-sti
gemmesti
627save locationplaceringen hvor ... skal gemmes
placering at gemme
628target pathmål-sti
destinationssti
629link locationlinkadresse
630default iconstandard ikon
standard-ikon
standardikon
631pointpege
henvise
632up to date/up-to-dateaf nyeste udgave
opdateret
fuldt opdateret
fuldt ud opdateret
633limitgrænse
begrænsning
634reachablekontakte
635end of fileafslutning på fil
filens slutning
636busyoptaget
637shrinkkrympe
formindsk
gør mindre
638viewportvisningsområde
639availabletilgængelig
til rådighed
findes
640accessibletilgængelig
til rådighed
641Power Managementstrømstyring
strømhåndtering
642to take effectfør ændringerne træder i kraft
virker
643get startedkom i gang
start nu
begynde
kom godt i gang
644refusednægtede
645Logging in Xlog X ind
logger ind som
646authorizationadministrator-godkendelse lyder som om administratoren skal give godkendelse
647authenticationautentifikation
godkendelse
login
648to authenticateautentificere
649MalformedForkert udformet
Dårligt udformet
udformeret forkert
Misdannet
650terminateafslut
afbryd
terminér
651Search enginesøgemaskine
søgemotor
652usingved hjælp af
ved brug af
med
653flipvend
spejlvend
654top leveløverste
top-niveau
655clockwisemed
656counter clockwisemod
i
657returnvend tilbage til
retur til
658release versionudgivelsesversion
659unmuteslå lyd til
660Prefetchhent på forhånd
661playlistspilleliste
afspilningsliste (passer med playback - afspilning og playback speed - afspilningshastighed)
662decreaseformindsk
mindske
lavere
sænk
mindre
663increaseforøg
øg
højere
mere
664floatingflydende
svævende
665computingberegner
udregner
666Getting Startedkom godt i gang
kom i gang
kom igang
667peripheralseksterne enheder
668easy-to-uselet anvendelig
669join usslut dig til os
vær med
670joindeltag
671participatingdeltage
672energy rateenergiforbrug 0.00 W
673widthbredde
674granularitydetaljegrad
opløsning
675justifyligestillet
lige margener
justér
676marginmargin
margen
677bootablenoget med opstart
678Screen Readerskærmlæser
skærmoplæser
679power offsluk
680shut downluk ned
luk
sluk
681turn offsluk
682contextsammenhæng
kontekst
683operativ systemoperativsystem
684Do nothinggør intet
685workaroundalternativ løsning
686dashboardinstrumentbræt
betjeningspanel
687puzzleopgave
gåde
puzzle
pusle
spil
688enumerateoptæl
opregn
gennemløb
689raiseløft
690lowersænk
691markvælg
692scan forskan efter
søg efter
693Educational Educationikke Uddannelse
Læring
undervisning
undervisende
694Sciencenaturvidenskab
videnskab
695processingbearbejdning
behandling
696termsfraser
697issueproblem
problemstilling
698representationfremtoning
699form feedformfremføring
700powered byanvender
gør brug af
bruger
701All rights reservedAlle rettigheder forbeholdt
Alle rettigheder forbeholdes
702web browserweb browser
netsøger
703Chinese Simplifiedkinesisk (forenklet)
704Chinese Traditionalkinesisk (traditionel)
kinesisk (traditionelt)
705Property nameEgenskabnavn/Egenskabsnavn
706OK/OkOK
ok
Ok
O.K.
O.k.
707peermodpart
(peer pressure
gruppepres)
708seedfrø
709contributedeltag
bidrag
tag del i
710contributerbidragyder
bidragsyder
711passwordadgangskode
kodeord
712passphraseadgangskode
kodeord
713pixels (px)pixler
pixels
714points (pt)punkter
715Line Weightlinjetykkelse
linjebredde
716opacityopacitet
uigennemsigtighed
ugennemsigtighed
717silentlystille
lydløst
tavs
718Denynægt
719toolkitværktøjskit
720strikeoutgennemstreg
udstreg
721idleinaktiv
722backlightbaggrundsbelysning
723digitciffer
724bootstrapfå gang i
komme i gang
725capitalstort
726for more informationfor mere information
få mere information

Download

Du kan hente ordlisten i CSV-format (kommaseparerede værdier).
Du er velkommen til at bruge ordlisten som du har lyst. F.eks. til at lave din egen ordliste.

Igangværende arbejde

Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018