Ordliste med 728 ord

Liste med forslag til oversættelse af software fra engelsk til dansk

Introduktion

Når der er mere end ét forslag bruges nogle gange fed ved oversættelser jeg foretrækker og overstregning ved oversættelser jeg ikke synes er gode.

Du kan kontakte mig hvis du har rettelser/forslag til ordlisten.

Ordlisten


IndeksKildestrengForslag til oversættelse
1unclosedulukket
2strayvildfarent
3Distinguishedentydigt
særligt
4pendingafventende
udestående
5Cleansrydder op
renser
6nullnul
7qualifierkvalifikator
8attemptforsøg
9tryprøv
10decodingafkodning
dekodning
11encodingkodning
12creditanerkendelse
kreditering
rulletekster
13expectedventet
14unexpecteduventet
15constructdanne
opbygge
16modifyrediger
ændre
17modification timeændringstidspunkt
ændringstid
18cachemellemlager
cache (findes på dansk)
19texturestruktur
mønster
mønstre
tekstur
20patternmønster
21RetouchRetouchér
22descriptordeskriptor
beskriver
23broadcastrundsending
udsending
24CascadeKaskade
25prerequisitesnødvendige
26submitindsend
27lookupopslag
28succeededlykkedes
29connectingopretter forbindelse
opkobling
30rangeområde
31obtainfå fat i
hente
32Effectivegældende
33stashhusk gem
34unifiedjævnt
ensform
35uniformlyensartet
36Similarityensart
lighed
37underscoreunderstregning
understregningstegn
38attachtilkobl
tilkoblet
koblet til
39assigntilknyt
tildel
40associatetilknyt
41start withbegynde med
starte med
42Mergesammenlæg
forén
samle
saml
43mergingsammenlægger
44joinsammenføj
45collectsaml
46capabilityformåenhed
47capabilitiesformåenheder
48processedbehandlet
bearbejdes
49proceedingfortsæt
går videre
50eventbegivenhed
hændelse
51alignjuster
52SpecifySpecificer
specificerede
angiv
53passvideregive
54duringunder
55whileved
under
mens der
56vendorleverandør
forhandler
producent
57expandedudviddede (kort streng der udvidder til en anden streng)
58tabstabulatorer
59check box/checkboxafkrydsningsboks
afkrydsningsfelt
60Storegem
opbevar
61Activateaktivér
62omitudelad
undlad
63rightsrettigheder
64permissiontilladelse
rettighed
65privilegesrettigheder
66inch/intommer
67handlehåndtag
68stageiscenesat
iscenesætte
69scopeområde
omfang
70asterisksstjerner
71Determinesbeslutter
bestemmer
fastslår
72defaultingbruger ... som standard
73repositoryrepositories
opbevaringssted
repertoire
repositorium
repository'en
repository'et
softwarearkiv
softwarekilde
74branchgren
75proceedfortsæt
76KerningKnibning
77alignmentopstilling
78assertionpåstand
79What is this?Hvad er det?
Hvad er dette?
80unloadudlæs
81includeinkluder
medtag
muligvis også et særligt ord ved kompilering
82deselect allfravælg alt
fravælg alle
83suppliedgivet
leveret
84trustbetroet
troværdigt
hav tillid
85untrustedikke-betroet
utroværdigt
86interruptafbryd
forstyr
87Standaloneselvstændige
alenestående
88escape sequenceundvigesekvens
89escape characterundvigetegn
90reviewgennemgå
gennemlæs
gennemlæst
korrekturlæst
91revieweråbenbart
gennemgåer
kontrollant
92proofreadkorrekturlæst
93browsegennemse
naviger
navigér
94browse forse efter
kig efter
led efter
95browsinggennemgang
96Previewforhåndsvis
forhåndsvisning
forsmag
eksempel
97Print PreviewForhåndsvisning for udskrift
Vis udskrift
98Show facing pagesmodstående
99Runtimeafvikling
kørselstid
afspilningstid (medie)
100canonicalkanonisk
101recordnoget med DNS lookup og SQL og database
registrering
post
102snippetstump
103revertgenindlæs
gå tilbage
tilbagefør
også git revert kommando
gendan
104reloadgenindlæs
105lookled
kig
106baddårlig
107tiptip
108hintfif
109discardforkast
kassér
glem
110discardinghvorved ... slettes
hvorved ... fjernes
hvorved ... forkastes
111ambiguoustvetydig
flertydig
112disambiguationutvetydig
113native/nativelyoprindelig
systemets
egen
114encounteredstødte på
115simplifyforenkle
116pinfastgør
117unpinfrigør
118dockdok
119dockappdokprogram
120dockedforankret
fastgjort
121snapFastgør
find noget bedre
122listsviser
123exceptundtaget
undtagen
124portabletransportabel
mobil
125regionregion (noget med land)
område
126unnamedunavngivet
127untitledunavngivet
uden titel
128beforefør
inden
129untilfør
inden
130actionhandling
131parentoverliggende
overordnet
forælder
forældre
132containingindeholdende
med
overordnet
133overalloverordnet
samlet
i alt
134Duplex PrintingDobbelsidet
Dupleksudskrivning
135gethent
136putlæg
137fetchhent
indhent
138commitgennemfør
begå
139Commit authorCommit-forfatter
Commitforfatter
Integreringsforfatter
140rollbacktilbagetrække
141statementudsagn
erklæring
142suitableegnede
passende
143sliderskyder
144tokensymbol
145the checktjekket
146correspondingtilsvarende
modsvarende
147PunctuationTegnsætning
148thresholdtærskel
149sentencesætning
150phrasefrase
sætning
151researchsøg
152research methodssøgemetoder
153Configindstil
154CancelAnnuller
Annullér
155itempunkt
artikel
vare
genstand
element
emne
objekt
post
156entryindslag
post
emne
indtastning
optegnelse
157recordpost
158topicemne
159Enterindtast
160typeskriv
161for theaf
162AcknowledgementsTilkendegivelse
163certificate authoritycertifikatmyndighed
164line endinglinjeskift
165End of LineLinjeafslutning
166newlinelinjeskift
167troubleshootfejlsøg
fejlret
168debugfejlret
fejlret-info
fejlsøg
fejlfindingsinfo
169debuggingfejlretning
fejlfinding
fejlsøgning
170deployudsend
171PurgeTøm
172Flushtøm
173caseversal
174upper/lower caseforskel på store/små bogstaver
forskel på store/små bogstaver
forskelle på store/små bogstaver
175Workspacearbejdsområde
176Renderrender
gengiv
177preventforhindr
undgå
178InhibitForhindr
spær
undertryk
179allows yougiver dig mulighed for at
lader dig
180Disallowforhindr
ikke tilladt
181linkforbindelse
genvej
henvisning
sammenkæd
182skipspring over
undlad
skippe
183skippingOverspringer
184encodekod
indkod
185charsettegnsæt
186character settegnsæt
187Extensionfiltype
filendelse
188diffsammenlign
189Splitopdel
190to solvefor at løse
191resolveløse
læse
evaluere
oversætte
fortolke
en forslår find
192reparsegenfortolkningspunkter
193parsefortolke
udføre
videregiv
tolke
behandl
194parsingbehandler
195parsing errortolkningsfejl
196interpretfortolk
197interpreterfortolker
198retryingudløbet
199endedsluttede
200finishafslut
slut
færdig
gennemfør
201donefærdig
202applyanvend
203exitafslut
forlad
204exit codeafslutningskode
205quitafslut
luk
forlad
206executeudfør
eksekvere
kør
207executeableeksekverbar
kørbar
208performudfør
209Abandonforlad
210completegennemfør
fuldfør
fuldstændig
komplet
211completionfærdiggørelse
fuldførelse
fuldførsel
212leaveforlad
afslut
213LinkOpret
rediger genvej
214unsortedUsorteret
usorterede
215Folders HistoryMappehistorik
Mappers historik
216Auto RefreshOpdater automatisk
automatisk opdatering
217toolbarlinje
218TransportBetjening
219First RunFørste kørsel
førstegangskørsel
220notenote
bemærkning
node
tone
221Peakspidspunkt
222GrabberHåndtag
223sampleprøve
224samplesdatapunkter
225foldermappe
226directorymappe
filmappe
227Clusterklynge
228Benchmarkhastighedstest
229bitsbit (uden s)
230bytesbåde byte og bytes
231endiannessbyterækkefølge
232Delimiterafgrænser
233delimitedafgrænset
adskilt
234appendføj til slutning
235workingarbejder
236Progressforløb (som i progress bar/forløbslinje)
i gang
fremgang
237interlacesammenflettet
238InterlacingSammenfletning
239deinterlacerafsammenfletter
240multi-fler-
241evaluateevaluér
242shellskal
243separatorseparator
adskiller
skilletegn
adskillelsestegn
244spacerafstandsstykke
245spacingafstand
246detectregistrering
genkendelse
247detecteddetekteret
248wildcardjokertegn
249streamstrøm
stream
250streamerstrømudsender
251streamingstrømning
252appliablegældende
dækkende
253anyeventuel
nogen
vilkårligt
254arbitraryvilkårlig
255Arbitrary RotationFri rotation
Rotér frit
vilkårlig
256ratehastighed
frekvens
257copyright holderrettighedshaver
258possibilitymulighed
259abilitymulighed
260optionvalg
valgmulighed
muligheder
tilvalg
261settingindstilling
indstiller
262setindstil
vælg
sæt
angiv
vælg
brug
indstil
benyt
anvend
brug
263selectvælg
markér
264choosevælg
265deselectfravælg
266selectionmarkering
valgte
267custombrugertilpasset
brugerdefineret
hjemmelavet
personlige
egne
egendefinerede
selvvalgt
brugervalgt
268customizetilpas
tilpasset
269user selected/user-selectedbrugervalgt
270User definedbrugerdefineret
271predefinedforudvalgte
foruddefinerede
272presetforudindstilling
forvalg
273checkedslået til
tilvalgt
valgt til
274uncheckFjern markering
275instantiereinstanstiere
276initiateigangsæt
277initialførste
indledende
oprindelige
278initializeinitiere (sætte i gang)
initialisere (sætte en variabel tilbage til udgangsværdien)
279stereo modestereotilstand
stereo tilstand
280spin buttonsnurreknap
rulleknap
talkontrol
281spin boxrotationsboks
282displayvisning
skærm
283glossaryordforråd
284on-the-flyløbende
285aimsgår efter
prøver
målet
286messagemeddelelse
besked
287instant messaginglynbesked
kvikbesked
samtaleklient
straksbeskeder
øjeblikkelig besked
288booleanboolesk
289the pluginplugin'et
pluginet
290keyboard acceleratortastaturgenvej
291keyboard shortcuttastaturgenvej
292acceleratortastaturgenvej
genvejstast
genvej
293accelerator key/hot key/hotkey/access key/mnemonicgenvejstast
294menu itemmenupunkt
295last usedsidst brugt
296keepbevar
behold
297preservebevar
298photo albumsfotoalbum
299Challenge (A security task that a user must complete to verify they are a human and not a machine)Udfordring
300panerude
301Distortforvræng
fordrej
302Backspaceslet tilbage
303EnhanceForbedr
304FeatureFunktionalitet
Funktion
facilitet
komponent
305Feature-richfunktionsrig
306functionalityFunktionalitet
307FeaturedUdvalgte
308full-featuredfuldt funktionsdygtigt
med alle funktioner
309featurefulfunktionsfyldigt
310Writableskrivbare
311Highlighthøjlys (grafik)
fremhæv
312Gaussiangaussisk
Gaussfunktion
313Color EnhanceFarvefremhæv
Farvefremhævning
314set of colorsfarvesættet
315featherudtynd
pelset
316verbverbum (udsagnsord)
317nounnavneord (substantiv)
318floating-pointdecimalpunkt
319timeklokkeslæt
tidspunkt
tid
320NestedIndlejret
321disposalbortskaffelse
rådighed
tendens
322Highlighthøjlys
323Perceptualsanselig
Som det opfattes
324portraitportræt
stående
325landscapelandskab
liggende
326decomposenedbryde
327Decomposingnedbrydes
nedbryder
328Image Enhancementbilleforbedring
billedfremhævning
329divisionopdeling
inddeling
splittelse
330Prematurefor tidlig
før tid
i utide
331Value InvertInvertér værdier
332dialogdialog
dialogvindue
333SpellingStavning
334chatchat
samtale
335Conversationsamtale
336UtilitiesRedskaber
337Move to TrashSmid i papirkurv
Flyt i papirkurv
338Trash/Trash Binpapirkurv
affald
339Perceptualsanselig
som det opfattes
340plain textren tekst
rent tekst
almindelig tekst
341rich tekstformateret tekst
342commonalmene
fælles
343Common namenoget med certifikat
normale navn
alment navn
344viewvis
se
345Developer Centerudviklercenter
346utilitiesredskaber
347monospace fontskrifttype med fast bredde
348lock screenlås skærm
låseskærm
349ActivitiesAktivitetsoversigten
Aktiviteter
oversigten Aktiviteter
350Universal AccessUniversel adgang
Tilgængelighed
Adgang for alle
351AccessibilityTilgængelighed
352sidebarsidebjælke
sidepanel
353scrollbar/scroll barrullebjælke
rullepanel
354developmentudvikling
355developerudvikler
356on-screen keyboardskærmtastatur
357On-Screen-DisplayOSD
skærmdisplay
358unablekan ikke
kunne ikke (selvom "was unable" nok kan være "kunne ikke")
359tablettavle-pc
360touchpad/tabletpegeplade
tegneplade
skriveplade
361toggleslå X til eller fra
til/fra
vis/skjul
362non-freeikke-fri
ikke-frie
363clipboardudklipsholder (med s)
364IDEIntegreret udviklingsmiljø (IDE)
Integrerede udviklingsmiljøer
365loginlogin
logind
366log inlog ind
logge ind
indlogning
367log outlog ud
logge ud
udlogning
368log onlog på
logge på
369log offlog af
logge af
370login methodlogin-metode
loginmetode
371nodespunkter
knuder
372OverviewOverblik
Oversigt
373summaryopsummering
sammendrag
resumé
374recovergendan
recoverable
375regenerategenskabe
Regenerér
regenerere
376recreategenopret
377restoregendan
genopret
genskab
378rescuered
redning
379failedmislykkede
mislykkedes
fejlede
det lykkedes ikke at
380failurefejlede
381failsfejler
382usageanvendelse
brug
forbrug
383DownloadsDownloads
Overførsler
384changeændr
skift
rediger
385tagtag
mærkat
opmærkning
mærke
386markupopmærkning
387traybakke
388system trayproceslinje
systembakke
389notification traypåmindelsesbakke
notifikationsbakke
statusfelt
underretning
390notificationnotifikation
bekendtgørelse
påmindelse det må være reminder
underretning
391notifygiv besked
informer
underret
392informinformer
underret
393out of memoryikke mere ledig hukommelse
394not enough memoryikke nok hukommelse
ikke nok ledig hukommelse
395forwardfremad
frem
396backwardbagud
baglæns
397rewindtilbage
spol tilbage
baglæns
398whetherhvorvidt
om
399the webwebbet/webben
internet
nettet
400tabfaneblad
401screenshotskærmbillede
402RecommendedAnbefalet
403managerhåndter
håndtering
administrer
administrator
404window managervindueshåndtering
behandler
405desktop managerskrivebordshåndtering
behandler
406session managersessionshåndtering
behandler
407display managerdisplayhåndtering
408rapportindberet
409requestanmode
anmodning
søge om
efterspurgt
spurgt
410requesteden foreslår ønskede
411requireforlang
412requirednødvendige
krævet
påkrævet
kræves
obligatorisk
413queryforespørgsel
414needednødvendige
415presentnuværende
tilstede
findes
416currentnuværende
aktuel
igangværende
417currentlypå nuværende tidspunkt
i øjeblikket
er ved at
nu
418statetilstand
419modemodus
tilstand
type
420checkkontrollér
tjek
undersøg
søg
421targetønsket
mål
destination
422target filemålfil
423Destination filedestinationsfil
424dependenciesafhængigheder
425conditionsbetingelser
426Confirmationbekræftelse
bekræftigelse
427coolsmart
fed
428createopret
skab
lav
429madelavet
skabt
430MakeSkab
Fremstil
431DiscoverOpdag
Oplev
432emaile-mail
e-post
433ExploringUdforske
At udforske
434favoriteforetrukne
favorit
435Get Involvedvær med
deltag
Blive involveret
436greatrigtig god
437highlightfremhævning
438hostafhold
være vært
439hostedbeværtet
er vært for
440Lessonlektion
undervisning
441Literacykundskab
442literatekyndig
443overridetilsidesæt
forbigå
overstyr
444overridingtilsidesættelse
tilsidesætning
445bypassomgå
446skillfærdighed
447swappingudskifte
bytte
byt om
448synchronoussamtidig
449termsvilkår
450Terms of useVilkår for anvendelse
brugsbetingelser
451terms of servicevilkår for tjeneste
tjenestens vilkår
452URLURL
webadresse
adresse
link
453Coding/scriptingSkrive kode
454propertyegenskab
455alertBesked
456promptPrompt
spørg
457confirmbekræftelse
bekræftigelse
458verbosedetaljeret
udførlige
uddybende
459Untranslatedikke oversat
uoversat
460fuzzyuafklarede
461linefeedlinjefeed
linjefremføring
462Third-partyTredjeparts X
463i.e.dvs.
464e.g. (exempli gratia - for the sake of example - for example)f.eks.
eksempelvis
465queriedforespurgte
466Reasonårsag
Begrundelse
467redirectOmdiriger
468collapsesammentræk
sammenfold
sammenklap
fold sammen
skjul
469expand/uncollapse/unfoldudfold
udvid
fold ud
vis
470FoldingSammenfoldning
471retainbibehold
472agreeacceptere
enig
godkend
473modifier keyændringstast (Ctrl Skift Alt osv.)
474setupinstallationsprogram
installationsguide
installation
475setup wizardinstallationsguide
476wizardguide
assistent
477applicationapplikation
program
478tutorialvejledning
479guidevejledning
480guidelinesretningslinjer
481powerfulstærk
kraftfuld
482right to leftrtl
højre mod venstre
483behaviouradfærd
opførsel
484appearanceudseende
fremtoning
485stylestil
typografi (CSS)
udseende
486stylesheet/style sheettypografiark
stilark
487pausedpauset
sat på pause
488scriptskrift (når det handler om sprog)
489dropmarkerrullepil
rullegardinsmenu-pil
490dropdownrullegardin
nedrulning
491Drop-downder ruller ned
rul ned
492scroll arrowrullepil
493backup filesikkerhedskopieret fil
backup-fil
494backupssikkerhedskopier
sikkerhedskopieringer
495remainingtilbage
resterende
tilbageværende
tilbage
mangler
496installerinstallationsprogram
497installer applicationinstallationsprogram
498supplyangive
oplys
499detachløsriv
frigør
500prepareklargør
forbered
501could notKunne ikke
502could not be foundkunne ikke findes
blev ikke fundet
503login Credentialsloginoplysninger
legitimationsoplysninger
504My ComputerDenne computer
Denne Computer
505MediumMedium
Mellem
506applicableanvendelig
relevant
brugbar
507extractingudtrækning
udpakning
508acquireanskaffe
indhente
509appropriatefornødne
510hibernatedvale
gå i dvale
511suspendslumre
hvile
suspenderingstilstand
suspendér
hvile
udsæt
512Sleep (suspend to RAM)Slumre (suspendér til ram)
513Hibernate (suspend to disk)Dvale (suspendér til disk)
514Invertinventer
omvendt
515Middle-Clickmidterklik
516smoothingudjævning
517smoothglat
jævnt
blødt
god
518gradientgradient findes også på dansk
farveovergang
aftagende
519editorredigering
redigeringsprogram
editor
520text editortekstredigeringsprogram
521word processortekstbehandlingsprogram
522policyregel
politik
princip
523checkabletjekbar
524timeklokkeslæt (når det handler om tid i sammehæng med dato)
525open sourceopen source
åben kildetekst
526printvis
udskriv (handler om at vise/udskrive noget f.eks. i terminal når bruger program --help)
527working directoryarbejdsmappe
528todoto do
opgave
gøremål
529awayvæk
fraværende
borte
530Title CaseOrd Med Stort
531deamondæmon
baggrundsprogram
532emoticonemotikon
533slideshowdiasshow
534CDcder
cd'er
CD'er
535DVDdvder
dvd'er
DVD'er
536lightweightlet
letvægts
lille
537cross-platform/cross platformpå tværs af platforme
fungerer på flere platforme
platformsuafhængig
538forkforgren
539X emulatorX-emulator
540terminal emulatorterminalemulator
541console emulatorkonsolemulator
542emulationemulering
emulation
543announcementmeddelelse
bekendtgørelse
544unsetfjern
545fallbacktilbagefald
reserve
vender tilbage
546falls backvender tilbage
nødløsning
tilbagetrækning
bruges
547managerhåndtering (fysisk såsom flytning af fil)
styring (ikke fysisk)
548sloppy focussløset
dovent
549launchstart
åbenbart ikke kør
550launcheropstarter
starter
programstarter
551barbjælke
linje
552optionvalg
tilvalg
valgmulighed
indstilling
553choicevalg
valgmulighed
554popup/pop-up/pop uppop op-menu
555Are you sureEr du sikker på

556missedglippede
oversete
557binaryen som forslår binærfil men ikke sikker på den er altid er god
558symlinkssymbolske links
symbolske henvisninger
559bitrate (noget pr. sekund)bithastighed
560samplerate (noget med hertz)samplefrekvens
561stickfastgør
562compiler"oversætter" er blevet foreslået
563totalsammenlagt
samlet
i alt
564suitepakke
565bundlesamling
566compilationsamling
567gestusserbevægelser
568supportunderstøtte
støtte
hjælp
569flavorvariant
570corruptkorrupt
ødelagt
beskadiget
571Release Candidateudgivelseskandidat
572everythingalt
573unsupportedsom i support
støtte
hjælp
574teamteam
hold
575Education/EducationalUndervisning
uddannelse
læring
læringsprogrammer
576teachinglæring
indlæring
577broadcasttransmittere
578capturefang
indfang
optag
indspil
579resizetilpas størrelse
ændr størrelse
skift størrelse
580elapsedforløbet
581cyclegennemløb
løb igennem
skift ...
582capableformår
i stand til
583mismatchuoverensstemmelse
584matchingtilsvarende
modsvarende
tilhørende
sammenhørende
585do not match/does not matcher ikke magen til
586MatchMatcher
Søg efter
Søg på
Find
fund
587UnmatchedIkke-matchet
588matchedepassede til
589controlstyr nogen stedet ikke kontroller/kontrollér
590controlskontroller
kontrolelementer
styring
styringselementer
betjening
betjeningselementer
591deprecatedudgået
gammel
592Obsoleteforældede
593legacygammel
udgået
ældre
594outdatedforældet
595forcedpåtvunget
596case insensitiveDer skelnes ikke mellem store og små bogstaver
597belownedenunder
nedenfor
herunder
598aboveovenover
ovenfor
herover
599playlistafspilningsliste (fordi play er afspil og ikke spil)
spilleliste
600acceptéraccepterer
godkend
601arrangeopstil
arrangér
anbring
602rearrangeomrrangér
603renderingrendering
optegning
gengivelse (gengivelse af billeder)
604recentsenest
nylig
nyelig
605latestseneste
606newlynylig
607volumestjek om skal være volumener i stedet for volumner
608subvolumeunderdiskområde
underdiskenhed
609breakstop
610usefulnyttig
praktisk
611providegiv
gav
vis
angav
612listoplist
613resumegenoptag
614list ofliste over
615zoom resetzoom nulstil
nulstil zoom
616IBeamCursorLodret streg-markør
617simplesimpel
enkel
618removableflytbar
fjernbar
619tweakfinjustering
tilretning
620urgenthastesag
621originaloriginalt
oprindelig
622appletapplet (findes på dansk)
programlet
623brace ({})krøllede parentes
624parenthes (())parentes
625bracket (flere slags)klamme
626angle bracket/bracketvinkelparentes
627quotecitationstegn
628save pathgem-sti
gemmesti
629save locationplaceringen hvor ... skal gemmes
placering at gemme
630target pathmål-sti
destinationssti
631link locationlinkadresse
632default iconstandard ikon
standard-ikon
standardikon
633pointpege
henvise
634up to date/up-to-dateaf nyeste udgave
opdateret
fuldt opdateret
fuldt ud opdateret
635limitgrænse
begrænsning
636reachablekontakte
637end of fileafslutning på fil
filens slutning
638busyoptaget
639shrinkkrympe
formindsk
gør mindre
640viewportvisningsområde
641availabletilgængelig
til rådighed
findes
642accessibletilgængelig
til rådighed
643Power Managementstrømstyring
strømhåndtering
644to take effectfør ændringerne træder i kraft
virker
645get startedkom i gang
start nu
begynde
kom godt i gang
646refusednægtede
647Logging in Xlog X ind
logger ind som
648authorizationadministrator-godkendelse lyder som om administratoren skal give godkendelse
649authenticationautentifikation
godkendelse
login
650to authenticateautentificere
651MalformedForkert udformet
Dårligt udformet
udformeret forkert
Misdannet
652terminateafslut
afbryd
terminér
653Search enginesøgemaskine
søgemotor
654usingved hjælp af
ved brug af
med
655flipvend
spejlvend
656top leveløverste
top-niveau
657clockwisemed
658counter clockwisemod
i
659returnvend tilbage til
retur til
660release versionudgivelsesversion
661unmuteslå lyd til
662Prefetchhent på forhånd
663playlistspilleliste
afspilningsliste (passer med playback - afspilning og playback speed - afspilningshastighed)
664decreaseformindsk
mindske
lavere
sænk
mindre
665increaseforøg
øg
højere
mere
666floatingflydende
svævende
667computingberegner
udregner
668Getting Startedkom godt i gang
kom i gang
kom igang
669peripheralseksterne enheder
670easy-to-uselet anvendelig
671join usslut dig til os
vær med
672joindeltag
673participatingdeltage
674energy rateenergiforbrug 0.00 W
675widthbredde
676granularitydetaljegrad
opløsning
677justifyligestillet
lige margener
justér
678marginmargin
margen
679bootablenoget med opstart
680Screen Readerskærmlæser
skærmoplæser
681power offsluk
682shut downluk ned
luk
sluk
683turn offsluk
684contextsammenhæng
kontekst
685operativ systemoperativsystem
686Do nothinggør intet
687workaroundalternativ løsning
688dashboardinstrumentbræt
betjeningspanel
689puzzleopgave
gåde
puzzle
pusle
spil
690enumerateoptæl
opregn
gennemløb
691raiseløft
692lowersænk
693markvælg
694scan forskan efter
søg efter
695Educational Educationikke Uddannelse
Læring
undervisning
undervisende
696Sciencenaturvidenskab
videnskab
697processingbearbejdning
behandling
698termsfraser
699issueproblem
problemstilling
700representationfremtoning
701form feedformfremføring
702powered byanvender
gør brug af
bruger
703All rights reservedAlle rettigheder forbeholdt
Alle rettigheder forbeholdes
704web browserweb browser
netsøger
705Chinese Simplifiedkinesisk (forenklet)
706Chinese Traditionalkinesisk (traditionel)
kinesisk (traditionelt)
707Property nameEgenskabnavn/Egenskabsnavn
708OK/OkOK
ok
Ok
O.K.
O.k.
709peermodpart
(peer pressure
gruppepres)
710seedfrø
711contributedeltag
bidrag
tag del i
712contributerbidragyder
bidragsyder
713passwordadgangskode
kodeord
714passphraseadgangskode
kodeord
715pixels (px)pixler
pixels
716points (pt)punkter
717Line Weightlinjetykkelse
linjebredde
718opacityopacitet
uigennemsigtighed
ugennemsigtighed
719silentlystille
lydløst
tavs
720Denynægt
721toolkitværktøjskit
722strikeoutgennemstreg
udstreg
723idleinaktiv
724backlightbaggrundsbelysning
725digitciffer
726bootstrapfå gang i
komme i gang
727capitalstort
728for more informationfor mere information
få mere information

Download

Du kan hente ordlisten i CSV-format (kommaseparerede værdier).
Du er velkommen til at bruge ordlisten som du har lyst. F.eks. til at lave din egen ordliste.

Igangværende arbejde

Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018