Ordliste med 719 ord

Liste med forslag til oversættelse af software fra engelsk til dansk

Introduktion

Når der er mere end ét forslag bruges nogle gange fed ved oversættelser jeg foretrækker og overstregning ved oversættelser jeg ikke synes er gode.

Du kan kontakte mig hvis du har rettelser/forslag til ordlisten.

Ordlisten


IndeksKildestrengForslag til oversættelse
1unclosedulukket
2strayvildfarent
3Distinguishedentydigt
særligt
4pendingafventende
udestående
5Cleansrydder op
renser
6nullnul
7qualifierkvalifikator
8attemptforsøg
9tryprøv
10decodingafkodning
dekodning
11encodingkodning
12creditanerkendelse
kreditering
rulletekster
13expectedventet
14unexpecteduventet
15constructdanne
opbygge
16modifyrediger
ændre
17modification timeændringstidspunkt
ændringstid
18cachemellemlager
cache (findes på dansk)
19texturestruktur
mønster
mønstre
tekstur
20patternmønster
21RetouchRetouchér
22descriptordeskriptor
beskriver
23broadcastrundsending
udsending
24CascadeKaskade
25prerequisitesnødvendige
26submitindsend
27lookupopslag
28succeededlykkedes
29connectingopretter forbindelse
opkobling
30rangeområde
31obtainfå fat i
hente
32Effectivegældende
33stashhusk gem
34unifiedjævnt
ensform
35uniformlyensartet
36Similarityensart
lighed
37underscoreunderstregning
understregningstegn
38attachtilkobl
tilkoblet
koblet til
39assigntilknyt
tildel
40associatetilknyt
41start withbegynde med
starte med
42Mergesammenlæg
forén
samle
saml
43mergingsammenlægger
44joinsammenføj
45collectsaml
46capabilityformåenhed
47capabilitiesformåenheder
48processedbehandlet
bearbejdes
49proceedingfortsæt
går videre
50eventbegivenhed
hændelse
51alignjuster
52SpecifySpecificer
specificerede
angiv
53passvideregive
54duringunder
55whileved
under
mens der
56vendorleverandør
forhandler
producent
57expandedudviddede (kort streng der udvidder til en anden streng)
58tabstabulatorer
59check box/checkboxafkrydsningsboks
afkrydsningsfelt
60Storegem
opbevar
61Activateaktivér
62omitudelad
undlad
63rightsrettigheder
64permissiontilladelse
rettighed
65privilegesrettigheder
66inch/intommer
67handlehåndtag
68stageiscenesat
iscenesætte
69scopeområde
omfang
70asterisksstjerner
71Determinesbeslutter
bestemmer
fastslår
72defaultingbruger ... som standard
73repositoryrepositories
opbevaringssted
repertoire
repositorium
repository'en
repository'et
softwarearkiv
softwarekilde
74branchgren
75proceedfortsæt
76KerningKnibning
77alignmentopstilling
78assertionpåstand
79What is this?Hvad er det?
Hvad er dette?
80unloadudlæs
81includeinkluder
medtag
muligvis også et særligt ord ved kompilering
82deselect allfravælg alt
fravælg alle
83suppliedgivet
leveret
84trustbetroet
troværdigt
hav tillid
85untrustedikke-betroet
utroværdigt
86interruptafbryd
forstyr
87Standaloneselvstændige
alenestående
88escape sequenceundvigesekvens
89escape characterundvigetegn
90reviewgennemgå
gennemlæs
gennemlæst
korrekturlæst
91revieweråbenbart
gennemgåer
kontrollant
92proofreadkorrekturlæst
93browsegennemse
naviger
navigér
94browse forse efter
kig efter
led efter
95browsinggennemgang
96Previewforhåndsvis
forhåndsvisning
forsmag
eksempel
97Print PreviewForhåndsvisning for udskrift
Vis udskrift
98Show facing pagesmodstående
99Runtimeafvikling
kørselstid
afspilningstid (medie)
100canonicalkanonisk
101recordnoget med DNS lookup og SQL og database
registrering
post
102snippetstump
103revertgenindlæs
gå tilbage
tilbagefør
også git revert kommando
gendan
104reloadgenindlæs
105lookled
kig
106baddårlig
107tiptip
108hintfif
109discardforkast
kassér
glem
110discardinghvorved ... slettes
hvorved ... fjernes
hvorved ... forkastes
111ambiguoustvetydig
flertydig
112disambiguationutvetydig
113native/nativelyoprindelig
systemets
egen
114encounteredstødte på
115simplifyforenkle
116pinfastgør
117unpinfrigør
118dockdok
119dockappdokprogram
120dockedforankret
fastgjort
121snapFastgør
find noget bedre
122listsviser
123exceptundtaget
undtagen
124portabletransportabel
mobil
125regionregion (noget med land)
område
126unnamedunavngivet
127untitledunavngivet
128beforefør
inden
129untilfør
inden
130actionhandling
131parentoverliggende
overordnet
forælder
forældre
132containingindeholdende
med
overordnet
133overalloverordnet
samlet
i alt
134Duplex PrintingDobbelsidet
Dupleksudskrivning
135gethent
136putlæg
137fetchhent
indhent
138commitgennemfør
begå
139Commit authorCommit-forfatter
Commitforfatter
Integreringsforfatter
140rollbacktilbagetrække
141statementudsagn
erklæring
142suitableegnede
passende
143sliderskyder
144tokensymbol
145Untitleduden titel
unavngivet
146the checktjekket
147correspondingtilsvarende
modsvarende
148PunctuationTegnsætning
149thresholdtærskel
150sentencesætning
151phrasefrase
sætning
152researchsøg
153research methodssøgemetoder
154Configindstil
155CancelAnnuller
Annullér
156itempunkt
artikel
vare
genstand
element
emne
objekt
post
157entryindslag
post
emne
indtastning
optegnelse
158recordpost
159topicemne
160Enterindtast
161typeskriv
162for theaf
163AcknowledgementsTilkendegivelse
164certificate authoritycertifikatmyndighed
165line endinglinjeskift
166End of LineLinjeafslutning
167newlinelinjeskift
168debugfejlret
fejlret-info
fejlsøg
fejlfindingsinfo
169debuggingfejlretning
fejlfinding
fejlsøgning
170deployudsend
171PurgeTøm
172Flushtøm
173caseversal
174Workspacearbejdsområde
175Renderrender
gengiv
176preventforhindr
undgå
177InhibitForhindr
spær
undertryk
178allows yougiver dig mulighed for at
lader dig
179Disallowforhindr
ikke tilladt
180linkforbindelse
genvej
henvisning
sammenkæd
181skipspring over
undlad
skippe
182skippingOverspringer
183encodekod
indkod
184charsettegnsæt
185character settegnsæt
186Extensionfiltype
filendelse
187diffsammenlign
188Splitopdel
189to solvefor at løse
190resolveløse
læse
evaluere
oversætte
fortolke
en forslår find
191reparsegenfortolkningspunkter
192parsefortolke
udføre
videregiv
tolke
behandl
193parsingbehandler
194parsing errortolkningsfejl
195interpretfortolk
196interpreterfortolker
197retryingudløbet
198endedsluttede
199finishafslut
slut
færdig
gennemfør
200donefærdig
201applyanvend
202exitafslut
forlad
203exit codeafslutningskode
204quitafslut
luk
forlad
205executeudfør
eksekvere
kør
206executeableeksekverbar
kørbar
207performudfør
208Abandonforlad
209completegennemfør
fuldfør
210completelyfuldstændigt
211completionfærdiggørelse
fuldførelse
fuldførsel
212leaveforlad
afslut
213LinkOpret
rediger genvej
214unsortedUsorteret
usorterede
215Folders HistoryMappehistorik
Mappers historik
216Auto RefreshOpdater automatisk
automatisk opdatering
217toolbarlinje
218TransportBetjening
219First RunFørste kørsel
førstegangskørsel
220notenote
bemærkning
node
tone
221Peakspidspunkt
222GrabberHåndtag
223sampleprøve
224samplesdatapunkter
225foldermappe
226directorymappe
227Clusterklynge
228Benchmarkhastighedstest
229bitsbit (uden s)
230bytesbåde byte og bytes
231endiannessbyterækkefølge
232Delimiterafgrænser
233delimitedafgrænset
adskilt
234appendføj til slutning
235workingarbejder
236Progressforløb (som i progress bar/forløbslinje)
i gang
fremgang
237interlacesammenflettet
238InterlacingSammenfletning
239deinterlacerafsammenfletter
240multi-fler-
241evaluateevaluér
242shellskal
243separatorseparator
adskiller
skilletegn
adskillelsestegn
244spacerafstandsstykke
245spacingafstand
246detectregistrering
genkendelse
247detecteddetekteret
248wildcardjokertegn
249streamstrøm
stream
250streamerstrømudsender
251streamingstrømning
252appliablegældende
dækkende
253anyeventuel
nogen
vilkårligt
254arbitraryvilkårlig
255Arbitrary RotationFri rotation
Rotér frit
vilkårlig
256ratehastighed
frekvens
257copyright holderrettighedshaver
258possibilitymulighed
259abilitymulighed
260optionvalg
valgmulighed
muligheder
tilvalg
261settingindstilling
262setvælg
sæt
angiv
vælg
indstil
brug
indstil
benyt
anvend
brug
263selectvælg
markér
264choosevælg
265deselectfravælg
266selectionmarkering
valgte
267custombrugertilpasset
brugerdefineret
hjemmelavet
personlige
egne
egendefinerede
selvvalgt
brugervalgt
268customizetilpas
tilpasset
269user selected/user-selectedbrugervalgt
270User definedbrugerdefineret
271predefinedforudvalgte
foruddefinerede
272presetforudindstilling
forvalg
273checkedslået til
tilvalgt
valgt til
274uncheckFjern markering
275instantiereinstanstiere
276initiateigangsæt
277initialførste
indledende
oprindelige
278initializeinitiere (sætte i gang)
initialisere (sætte en variabel tilbage til udgangsværdien)
279stereo modestereotilstand
stereo tilstand
280spin buttonsnurreknap
rulleknap
talkontrol
281spin boxrotationsboks
282displayvisning
skærm
283glossaryordforråd
284on-the-flyløbende
285aimsgår efter
prøver
målet
286messagemeddelelse
besked
287instant messaginglynbesked
kvikbesked
samtaleklient
straksbeskeder
øjeblikkelig besked
288booleanboolesk
289the pluginplugin'et
pluginet
290keyboard acceleratortastaturgenvej
291keyboard shortcuttastaturgenvej
292acceleratortastaturgenvej
genvejstast
genvej
293accelerator key/hot key/hotkey/access key/mnemonicgenvejstast
294menu itemmenupunkt
295last usedsidst brugt
296keepbevar
behold
297preservebevar
298photo albumsfotoalbum
299Challenge (A security task that a user must complete to verify they are a human and not a machine)Udfordring
300panerude
301Distortforvræng
fordrej
302Backspaceslet tilbage
303EnhanceForbedr
304FeatureFunktionalitet
Funktion
facilitet
komponent
305Feature-richfunktionsrig
306functionalityFunktionalitet
307FeaturedUdvalgte
308full-featuredfuldt funktionsdygtigt
med alle funktioner
309featurefulfunktionsfyldigt
310Writableskrivbare
311Highlighthøjlys (grafik)
fremhæv
312Gaussiangaussisk
Gaussfunktion
313Color EnhanceFarvefremhæv
Farvefremhævning
314set of colorsfarvesættet
315featherudtynd
pelset
316verbverbum (udsagnsord)
317nounnavneord (substantiv)
318floating-pointdecimalpunkt
319timeklokkeslæt
tidspunkt
tid
320NestedIndlejret
321disposalbortskaffelse
rådighed
tendens
322Highlighthøjlys
323Perceptualsanselig
Som det opfattes
324portraitportræt
stående
325landscapelandskab
liggende
326decomposenedbryde
327Decomposingnedbrydes
nedbryder
328Image Enhancementbilleforbedring
billedfremhævning
329divisionopdeling
inddeling
splittelse
330Prematurefor tidlig
før tid
i utide
331Value InvertInvertér værdier
332dialogdialog
dialogvindue
333SpellingStavning
334chatchat
samtale
335Conversationsamtale
336UtilitiesRedskaber
337Move to TrashSmid i papirkurv
Flyt i papirkurv
338Trash/Trash Binpapirkurv
affald
339Perceptualsanselig
som det opfattes
340plain textren tekst
rent tekst
almindelig tekst
341rich tekstformateret tekst
342commonalmene
fælles
343Common namenoget med certifikat
normale navn
alment navn
344viewvis
se
345Developer Centerudviklercenter
346utilitiesredskaber
347monospace fontskrifttype med fast bredde
348lock screenlås skærm
låseskærm
349ActivitiesAktivitetsoversigten
Aktiviteter
oversigten Aktiviteter
350Universal AccessUniversel adgang
Tilgængelighed
Adgang for alle
351AccessibilityTilgængelighed
352sidebarsidebjælke
sidepanel
353scrollbar/scroll barrullebjælke
rullepanel
354developmentudvikling
355developerudvikler
356on-screen keyboardskærmtastatur
357On-Screen-DisplayOSD
skærmdisplay
358unablekan ikke
kunne ikke (selvom "was unable" nok kan være "kunne ikke")
359tablettavle-pc
360touchpad/tabletpegeplade
tegneplade
skriveplade
361toggleslå X til eller fra
til/fra
vis/skjul
362non-freeikke-fri
ikke-frie
363clipboardudklipsholder (med s)
364IDEIntegreret udviklingsmiljø (IDE)
Integrerede udviklingsmiljøer
365loginlogin
logind
366log inlog ind
logge ind
indlogning
367log outlog ud
logge ud
udlogning
368log onlog på
logge på
369log offlog af
logge af
370login methodlogin-metode
loginmetode
371nodespunkter
knuder
372OverviewOverblik
Oversigt
373summaryopsummering
sammendrag
resumé
374recovergendan
recoverable
375regenerategenskabe
Regenerér
regenerere
376recreategenopret
377restoregendan
genopret
genskab
378rescuered
redning
379failedmislykkede
mislykkedes
fejlede
det lykkedes ikke at
380failurefejlede
381failsfejler
382usageanvendelse
brug
forbrug
383DownloadsDownloads
Overførsler
384changeændr
skift
rediger
385tagtag
mærkat
opmærkning
mærke
386markupopmærkning
387traybakke
388system trayproceslinje
systembakke
389notification traypåmindelsesbakke
notifikationsbakke
statusfelt
underretning
390notificationnotifikation
bekendtgørelse
påmindelse det må være reminder
underretning
391notifygiv besked
informer
underret
392informinformer
underret
393out of memoryikke mere ledig hukommelse
394not enough memoryikke nok hukommelse
ikke nok ledig hukommelse
395forwardfremad
frem
396backwardbagud
baglæns
397rewindtilbage
spol tilbage
baglæns
398whetherhvorvidt
om
399the webwebbet/webben
internet
nettet
400tabfaneblad
401screenshotskærmbillede
402RecommendedAnbefalet
403managerhåndter
håndtering
administrer
administrator
404window managervindueshåndtering
behandler
405desktop managerskrivebordshåndtering
behandler
406session managersessionshåndtering
behandler
407rapportindberet
408requestanmode
anmodning
søge om
efterspurgt
spurgt
409requesteden foreslår ønskede
410requireforlang
411requirednødvendige
krævet
påkrævet
kræves
obligatorisk
412queryforespørgsel
413needednødvendige
414presentnuværende
tilstede
findes
415currentnuværende
aktuel
igangværende
416currentlypå nuværende tidspunkt
i øjeblikket
er ved at
nu
417statetilstand
418modemodus
tilstand
type
419checkkontrollér
tjek
undersøg
søg
420targetønsket
mål
destination
421target filemålfil
422Destination filedestinationsfil
423dependenciesafhængigheder
424conditionsbetingelser
425Confirmationbekræftelse
bekræftigelse
426coolsmart
fed
427createopret
skab
lav
428madelavet
skabt
429MakeSkab
Fremstil
430DiscoverOpdag
Oplev
431emaile-mail
e-post
432ExploringUdforske
At udforske
433favoriteforetrukne
favorit
434Get Involvedvær med
deltag
Blive involveret
435greatrigtig god
436highlightfremhævning
437hostafhold
være vært
438hostedbeværtet
er vært for
439Lessonlektion
undervisning
440Literacykundskab
441literatekyndig
442overridetilsidesæt
forbigå
overstyr
443overridingtilsidesættelse
tilsidesætning
444bypassomgå
445skillfærdighed
446swappingudskifte
bytte
byt om
447synchronoussamtidig
448termsvilkår
449Terms of useVilkår for anvendelse
brugsbetingelser
450terms of servicevilkår for tjeneste
tjenestens vilkår
451URLURL
webadresse
adresse
link
452Coding/scriptingSkrive kode
453propertyegenskab
454alertBesked
455promptPrompt
spørg
456confirmbekræftelse
bekræftigelse
457verbosedetaljeret
udførlige
uddybende
458Untranslatedikke oversat
uoversat
459fuzzyuafklarede
460linefeedlinjefeed
linjefremføring
461Third-partyTredjeparts X
462i.e.dvs.
463e.g. (exempli gratia - for the sake of example - for example)f.eks.
eksempelvis
464queriedforespurgte
465Reasonårsag
Begrundelse
466redirectOmdiriger
467collapsesammentræk
sammenfold
sammenklap
fold sammen
skjul
468expand/uncollapse/unfoldudfold
udvid
fold ud
vis
469FoldingSammenfoldning
470retainbibehold
471agreeacceptere
enig
godkend
472modifier keyændringstast (Ctrl Skift Alt osv.)
473setupinstallationsprogram
installationsguide
installation
474setup wizardinstallationsguide
475wizardguide
assistent
476applicationapplikation
program
477tutorialvejledning
478guidevejledning
479guidelinesretningslinjer
480powerfulstærk
kraftfuld
481right to leftrtl
højre mod venstre
482behaviouradfærd
opførsel
483appearanceudseende
fremtoning
484stylestil
typografi (CSS)
udseende
485stylesheet/style sheettypografiark
stilark
486pausedpauset
sat på pause
487scriptskrift (når det handler om sprog)
488dropmarkerrullepil
rullegardinsmenu-pil
489dropdownrullegardin
nedrulning
490Drop-downder ruller ned
rul ned
491scroll arrowrullepil
492backup filesikkerhedskopieret fil
backup-fil
493backupssikkerhedskopier
sikkerhedskopieringer
494remainingtilbage
resterende
tilbageværende
mangler
495installerinstallationsprogram
496installer applicationinstallationsprogram
497supplyangive
oplys
498detachløsriv
frigør
499prepareklargør
forbered
500could notKunne ikke
501could not be foundkunne ikke findes
blev ikke fundet
502login Credentialsloginoplysninger
legitimationsoplysninger
503My ComputerDenne computer
Denne Computer
504MediumMedium
Mellem
505applicableanvendelig
relevant
brugbar
506extractingudtrækning
udpakning
507acquireanskaffe
indhente
508appropriatefornødne
509hibernatedvale
510suspendslumre
hvile
suspenderingstilstand
suspendér
hvile
udsæt
511Sleep (suspend to RAM)Slumre (suspendér til ram)
512Hibernate (suspend to disk)Dvale (suspendér til disk)
513Invertinventer
omvendt
514Middle-Clickmidterklik
515smoothingudjævning
516smoothglat
jævnt
blødt
god
517gradientgradient findes også på dansk
farveovergang
aftagende
518editorredigering
redigeringsprogram
editor
519text editortekstredigeringsprogram
520word processortekstbehandlingsprogram
521policyregel
politik
princip
522checkabletjekbar
523timeklokkeslæt (når det handler om tid i sammehæng med dato)
524open sourceopen source
åben kildetekst
525printvis
udskriv (handler om at vise/udskrive noget f.eks. i terminal når bruger program --help)
526working directoryarbejdsmappe
527todoto do
opgave
gøremål
528awayvæk
fraværende
borte
529Title CaseOrd Med Stort
530deamondæmon
baggrundsprogram
531emoticonemotikon
532slideshowdiasshow
533CDcder
cd'er
CD'er
534DVDdvder
dvd'er
DVD'er
535lightweightlet
letvægts
lille
536cross-platform/cross platformpå tværs af platforme
fungerer på flere platforme
platformsuafhængig
537forkforgren
538X emulatorX-emulator
539terminal emulatorterminalemulator
540console emulatorkonsolemulator
541emulationemulering
emulation
542announcementmeddelelse
bekendtgørelse
543unsetfjern
544fallbacktilbagefald
reserve
vender tilbage
545managerhåndtering (fysisk såsom flytning af fil)
styring (ikke fysisk)
546sloppy focussløset
dovent
547launchstart
åbenbart ikke kør
548launcheropstarter
starter
programstarter
549barbjælke
linje
550optionvalg
tilvalg
valgmulighed
indstilling
551choicevalg
valgmulighed
552popup/pop-up/pop uppop op-menu
553Are you sureEr du sikker på

554missedglippede
oversete
555binaryen som forslår binærfil men ikke sikker på den er altid er god
556symlinkssymbolske links
symbolske henvisninger
557bitrate (noget pr. sekund)bithastighed
558samplerate (noget med hertz)samplefrekvens
559stickfastgør
560compiler"oversætter" er blevet foreslået
561totalsammenlagt
samlet
i alt
562suitepakke
563bundlesamling
564compilationsamling
565gestusserbevægelser
566supportunderstøtte
støtte
hjælp
567flavorvariant
568corruptkorrupt
ødelagt
beskadiget
569Release Candidateudgivelseskandidat
570everythingalt
571unsupportedsom i support
støtte
hjælp
572teamteam
hold
573Education/EducationalUndervisning
uddannelse
læring
læringsprogrammer
574teachinglæring
indlæring
575broadcasttransmittere
576capturefang
indfang
optag
indspil
577resizetilpas størrelse
ændr størrelse
skift størrelse
578elapsedforløbet
579cyclegennemløb
løb igennem
skift ...
580capableformår
i stand til
581mismatchuoverensstemmelse
582matchingtilsvarende
modsvarende
tilhørende
sammenhørende
583do not match/does not matcher ikke magen til
584MatchMatcher
Søg efter
Søg på
Find
fund
585UnmatchedIkke-matchet
586matchedepassede til
587controlstyr nogen stedet ikke kontroller/kontrollér
588controlskontroller
kontrolelementer
styring
styringselementer
betjening
betjeningselementer
589deprecatedudgået
gammel
590Obsoleteforældede
591legacygammel
udgået
ældre
592outdatedforældet
593forcedpåtvunget
594case insensitiveDer skelnes ikke mellem store og små bogstaver
595belownedenunder
nedenfor
herunder
596aboveovenover
ovenfor
herover
597playlistspilleliste
598acceptéraccepterer
godkend
599arrangeopstil
arrangér
anbring
600rearrangeomrrangér
601renderingrendering
optegning
gengivelse (gengivelse af billeder)
602recentsenest
nylig
nyelig
603latestseneste
604newlynylig
605volumestjek om skal være volumener i stedet for volumner
606subvolumeunderdiskområde
underdiskenhed
607breakstop
608usefulnyttig
praktisk
609providegiv
gav
vis
angav
610listoplist
611resumegenoptag
612list ofliste over
613zoom resetzoom nulstil
nulstil zoom
614IBeamCursorLodret streg-markør
615simplesimpel
enkel
616removableflytbar
fjernbar
617tweakfinjustering
tilretning
618urgenthastesag
619originaloriginalt
oprindelig
620appletapplet (findes på dansk)
programlet
621brace ({})krøllede parentes
622parenthes (())parentes
623bracket (flere slags)klamme
624angle bracket/bracketvinkelparentes
625quotecitationstegn
626save pathgem-sti
gemmesti
627save locationplaceringen hvor ... skal gemmes
placering at gemme
628target pathmål-sti
destinationssti
629link locationlinkadresse
630default iconstandard ikon
standard-ikon
standardikon
631pointpege
henvise
632up to date/up-to-dateaf nyeste udgave
opdateret
fuldt opdateret
fuldt ud opdateret
633limitgrænse
begrænsning
634reachablekontakte
635end of fileafslutning på fil
filens slutning
636busyoptaget
637shrinkkrympe
formindsk
gør mindre
638viewportvisningsområde
639availabletilgængelig
til rådighed
findes
640accessibletilgængelig
til rådighed
641Power Managementstrømstyring
strømhåndtering
642to take effectfør ændringerne træder i kraft
virker
643get startedkom i gang
start nu
begynde
kom godt i gang
644refusednægtede
645Logging in Xlog X ind
logger ind som
646authorizationadministrator-godkendelse lyder som om administratoren skal give godkendelse
647authenticationautentifikation
godkendelse
login
648to authenticateautentificere
649MalformedForkert udformet
Dårligt udformet
udformeret forkert
Misdannet
650terminateafslut
afbryd
terminér
651Search enginesøgemaskine
søgemotor
652usingved hjælp af
ved brug af
med
653flipvend
spejlvend
654top leveløverste
top-niveau
655clockwisemed
656counter clockwisemod
i
657returnvend tilbage til
retur til
658release versionudgivelsesversion
659unmuteslå lyd til
660Prefetchhent på forhånd
661playlistspilleliste
afspilningsliste (passer med playback - afspilning og playback speed - afspilningshastighed)
662decreaseformindsk
mindske
lavere
sænk
mindre
663increaseforøg
øg
højere
mere
664floatingflydende
svævende
665computingberegner
udregner
666Getting Startedkom godt i gang
kom i gang
kom igang
667peripheralseksterne enheder
668easy-to-uselet anvendelig
669join usslut dig til os
vær med
670joindeltag
671participatingdeltage
672energy rateenergiforbrug 0.00 W
673widthbredde
674granularitydetaljegrad
opløsning
675justifyligestillet
lige margener
justér
676marginmargin
margen
677bootablenoget med opstart
678Screen Readerskærmlæser
skærmoplæser
679power offsluk
680shut downluk ned
luk
sluk
681turn offsluk
682contextsammenhæng
kontekst
683operativ systemoperativsystem
684Do nothinggør intet
685workaroundalternativ løsning
686dashboardinstrumentbræt
betjeningspanel
687puzzleopgave
gåde
puzzle
pusle
spil
688enumerateoptæl
opregn
gennemløb
689raiseløft
690lowersænk
691markvælg
692scan forskan efter
søg efter
693Educational Educationikke Uddannelse
Læring
undervisning
undervisende
694Sciencenaturvidenskab
videnskab
695processingbearbejdning
behandling
696termsfraser
697issueproblem
problemstilling
698representationfremtoning
699form feedformfremføring
700powered byanvender
gør brug af
bruger
701All rights reservedAlle rettigheder forbeholdt
Alle rettigheder forbeholdes
702web browserweb browser
netsøger
703Chinese Simplifiedkinesisk (forenklet)
704Chinese Traditionalkinesisk (traditionel)
kinesisk (traditionelt)
705Property nameEgenskabnavn/Egenskabsnavn
706OK/OkOK
ok
Ok
O.K.
O.k.
707peermodpart
(peer pressure
gruppepres)
708seedfrø
709contributedeltag
bidrag
tag del i
710contributerbidragyder
bidragsyder
711passwordadgangskode
kodeord
712passphraseadgangskode
kodeord
713pixels (px)pixler
pixels
714points (pt)punkter
715Line Weightlinjetykkelse
linjebredde
716opacityopacitet
uigennemsigtighed
ugennemsigtighed
717silentlystille
lydløst
tavs
718Denynægt
719toolkitværktøjskit

Download

Du kan hente ordlisten i CSV-format (kommaseparerede værdier).
Du er velkommen til at bruge ordlisten som du har lyst. F.eks. til at lave din egen ordliste.

Igangværende arbejde

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.