Ordliste med 721 ord

Liste med forslag til oversættelse af software fra engelsk til dansk

Introduktion

Når der er mere end ét forslag bruges nogle gange fed ved oversættelser jeg foretrækker og overstregning ved oversættelser jeg ikke synes er gode.

Du kan kontakte mig hvis du har rettelser/forslag til ordlisten.

Ordlisten


IndeksKildestrengForslag til oversættelse
1unclosedulukket
2strayvildfarent
3Distinguishedentydigt
særligt
4pendingafventende
udestående
5Cleansrydder op
renser
6nullnul
7qualifierkvalifikator
8attemptforsøg
9tryprøv
10decodingafkodning
dekodning
11encodingkodning
12creditanerkendelse
kreditering
rulletekster
13expectedventet
14unexpecteduventet
15constructdanne
opbygge
16modifyrediger
ændre
17modification timeændringstidspunkt
ændringstid
18cachemellemlager
cache (findes på dansk)
19texturestruktur
mønster
mønstre
tekstur
20patternmønster
21RetouchRetouchér
22descriptordeskriptor
beskriver
23broadcastrundsending
udsending
24CascadeKaskade
25prerequisitesnødvendige
26submitindsend
27lookupopslag
28succeededlykkedes
29connectingopretter forbindelse
opkobling
30rangeområde
31obtainfå fat i
hente
32Effectivegældende
33stashhusk gem
34unifiedjævnt
ensform
35uniformlyensartet
36Similarityensart
lighed
37underscoreunderstregning
understregningstegn
38attachtilkobl
tilkoblet
koblet til
39assigntilknyt
tildel
40associatetilknyt
41start withbegynde med
starte med
42Mergesammenlæg
forén
samle
saml
43mergingsammenlægger
44joinsammenføj
45collectsaml
46capabilityformåenhed
47capabilitiesformåenheder
48processedbehandlet
bearbejdes
49proceedingfortsæt
går videre
50eventbegivenhed
hændelse
51alignjuster
52SpecifySpecificer
specificerede
angiv
53passvideregive
54duringunder
55whileved
under
mens der
56vendorleverandør
forhandler
producent
57expandedudviddede (kort streng der udvidder til en anden streng)
58tabstabulatorer
59check box/checkboxafkrydsningsboks
afkrydsningsfelt
60Storegem
opbevar
61Activateaktivér
62omitudelad
undlad
63rightsrettigheder
64permissiontilladelse
rettighed
65privilegesrettigheder
66inch/intommer
67handlehåndtag
68stageiscenesat
iscenesætte
69scopeområde
omfang
70asterisksstjerner
71Determinesbeslutter
bestemmer
fastslår
72defaultingbruger ... som standard
73repositoryrepositories
opbevaringssted
repertoire
repositorium
repository'en
repository'et
softwarearkiv
softwarekilde
74branchgren
75proceedfortsæt
76KerningKnibning
77alignmentopstilling
78assertionpåstand
79What is this?Hvad er det?
Hvad er dette?
80unloadudlæs
81includeinkluder
medtag
muligvis også et særligt ord ved kompilering
82deselect allfravælg alt
fravælg alle
83suppliedgivet
leveret
84trustbetroet
troværdigt
hav tillid
85untrustedikke-betroet
utroværdigt
86interruptafbryd
forstyr
87Standaloneselvstændige
alenestående
88escape sequenceundvigesekvens
89escape characterundvigetegn
90reviewgennemgå
gennemlæs
gennemlæst
korrekturlæst
91revieweråbenbart
gennemgåer
kontrollant
92proofreadkorrekturlæst
93browsegennemse
naviger
navigér
94browse forse efter
kig efter
led efter
95browsinggennemgang
96Previewforhåndsvis
forhåndsvisning
forsmag
eksempel
97Print PreviewForhåndsvisning for udskrift
Vis udskrift
98Show facing pagesmodstående
99Runtimeafvikling
kørselstid
afspilningstid (medie)
100canonicalkanonisk
101recordnoget med DNS lookup og SQL og database
registrering
post
102snippetstump
103revertgenindlæs
gå tilbage
tilbagefør
også git revert kommando
gendan
104reloadgenindlæs
105lookled
kig
106baddårlig
107tiptip
108hintfif
109discardforkast
kassér
glem
110discardinghvorved ... slettes
hvorved ... fjernes
hvorved ... forkastes
111ambiguoustvetydig
flertydig
112disambiguationutvetydig
113native/nativelyoprindelig
systemets
egen
114encounteredstødte på
115simplifyforenkle
116pinfastgør
117unpinfrigør
118dockdok
119dockappdokprogram
120dockedforankret
fastgjort
121snapFastgør
find noget bedre
122listsviser
123exceptundtaget
undtagen
124portabletransportabel
mobil
125regionregion (noget med land)
område
126unnamedunavngivet
127untitledunavngivet
uden titel
128beforefør
inden
129untilfør
inden
130actionhandling
131parentoverliggende
overordnet
forælder
forældre
132containingindeholdende
med
overordnet
133overalloverordnet
samlet
i alt
134Duplex PrintingDobbelsidet
Dupleksudskrivning
135gethent
136putlæg
137fetchhent
indhent
138commitgennemfør
begå
139Commit authorCommit-forfatter
Commitforfatter
Integreringsforfatter
140rollbacktilbagetrække
141statementudsagn
erklæring
142suitableegnede
passende
143sliderskyder
144tokensymbol
145the checktjekket
146correspondingtilsvarende
modsvarende
147PunctuationTegnsætning
148thresholdtærskel
149sentencesætning
150phrasefrase
sætning
151researchsøg
152research methodssøgemetoder
153Configindstil
154CancelAnnuller
Annullér
155itempunkt
artikel
vare
genstand
element
emne
objekt
post
156entryindslag
post
emne
indtastning
optegnelse
157recordpost
158topicemne
159Enterindtast
160typeskriv
161for theaf
162AcknowledgementsTilkendegivelse
163certificate authoritycertifikatmyndighed
164line endinglinjeskift
165End of LineLinjeafslutning
166newlinelinjeskift
167debugfejlret
fejlret-info
fejlsøg
fejlfindingsinfo
168debuggingfejlretning
fejlfinding
fejlsøgning
169deployudsend
170PurgeTøm
171Flushtøm
172caseversal
173Workspacearbejdsområde
174Renderrender
gengiv
175preventforhindr
undgå
176InhibitForhindr
spær
undertryk
177allows yougiver dig mulighed for at
lader dig
178Disallowforhindr
ikke tilladt
179linkforbindelse
genvej
henvisning
sammenkæd
180skipspring over
undlad
skippe
181skippingOverspringer
182encodekod
indkod
183charsettegnsæt
184character settegnsæt
185Extensionfiltype
filendelse
186diffsammenlign
187Splitopdel
188to solvefor at løse
189resolveløse
læse
evaluere
oversætte
fortolke
en forslår find
190reparsegenfortolkningspunkter
191parsefortolke
udføre
videregiv
tolke
behandl
192parsingbehandler
193parsing errortolkningsfejl
194interpretfortolk
195interpreterfortolker
196retryingudløbet
197endedsluttede
198finishafslut
slut
færdig
gennemfør
199donefærdig
200applyanvend
201exitafslut
forlad
202exit codeafslutningskode
203quitafslut
luk
forlad
204executeudfør
eksekvere
kør
205executeableeksekverbar
kørbar
206performudfør
207Abandonforlad
208completegennemfør
fuldfør
fuldstændig
209completionfærdiggørelse
fuldførelse
fuldførsel
210leaveforlad
afslut
211LinkOpret
rediger genvej
212unsortedUsorteret
usorterede
213Folders HistoryMappehistorik
Mappers historik
214Auto RefreshOpdater automatisk
automatisk opdatering
215toolbarlinje
216TransportBetjening
217First RunFørste kørsel
førstegangskørsel
218notenote
bemærkning
node
tone
219Peakspidspunkt
220GrabberHåndtag
221sampleprøve
222samplesdatapunkter
223foldermappe
224directorymappe
225Clusterklynge
226Benchmarkhastighedstest
227bitsbit (uden s)
228bytesbåde byte og bytes
229endiannessbyterækkefølge
230Delimiterafgrænser
231delimitedafgrænset
adskilt
232appendføj til slutning
233workingarbejder
234Progressforløb (som i progress bar/forløbslinje)
i gang
fremgang
235interlacesammenflettet
236InterlacingSammenfletning
237deinterlacerafsammenfletter
238multi-fler-
239evaluateevaluér
240shellskal
241separatorseparator
adskiller
skilletegn
adskillelsestegn
242spacerafstandsstykke
243spacingafstand
244detectregistrering
genkendelse
245detecteddetekteret
246wildcardjokertegn
247streamstrøm
stream
248streamerstrømudsender
249streamingstrømning
250appliablegældende
dækkende
251anyeventuel
nogen
vilkårligt
252arbitraryvilkårlig
253Arbitrary RotationFri rotation
Rotér frit
vilkårlig
254ratehastighed
frekvens
255copyright holderrettighedshaver
256possibilitymulighed
257abilitymulighed
258optionvalg
valgmulighed
muligheder
tilvalg
259settingindstilling
260setvælg
sæt
angiv
vælg
indstil
brug
indstil
benyt
anvend
brug
261selectvælg
markér
262choosevælg
263deselectfravælg
264selectionmarkering
valgte
265custombrugertilpasset
brugerdefineret
hjemmelavet
personlige
egne
egendefinerede
selvvalgt
brugervalgt
266customizetilpas
tilpasset
267user selected/user-selectedbrugervalgt
268User definedbrugerdefineret
269predefinedforudvalgte
foruddefinerede
270presetforudindstilling
forvalg
271checkedslået til
tilvalgt
valgt til
272uncheckFjern markering
273instantiereinstanstiere
274initiateigangsæt
275initialførste
indledende
oprindelige
276initializeinitiere (sætte i gang)
initialisere (sætte en variabel tilbage til udgangsværdien)
277stereo modestereotilstand
stereo tilstand
278spin buttonsnurreknap
rulleknap
talkontrol
279spin boxrotationsboks
280displayvisning
skærm
281glossaryordforråd
282on-the-flyløbende
283aimsgår efter
prøver
målet
284messagemeddelelse
besked
285instant messaginglynbesked
kvikbesked
samtaleklient
straksbeskeder
øjeblikkelig besked
286booleanboolesk
287the pluginplugin'et
pluginet
288keyboard acceleratortastaturgenvej
289keyboard shortcuttastaturgenvej
290acceleratortastaturgenvej
genvejstast
genvej
291accelerator key/hot key/hotkey/access key/mnemonicgenvejstast
292menu itemmenupunkt
293last usedsidst brugt
294keepbevar
behold
295preservebevar
296photo albumsfotoalbum
297Challenge (A security task that a user must complete to verify they are a human and not a machine)Udfordring
298panerude
299Distortforvræng
fordrej
300Backspaceslet tilbage
301EnhanceForbedr
302FeatureFunktionalitet
Funktion
facilitet
komponent
303Feature-richfunktionsrig
304functionalityFunktionalitet
305FeaturedUdvalgte
306full-featuredfuldt funktionsdygtigt
med alle funktioner
307featurefulfunktionsfyldigt
308Writableskrivbare
309Highlighthøjlys (grafik)
fremhæv
310Gaussiangaussisk
Gaussfunktion
311Color EnhanceFarvefremhæv
Farvefremhævning
312set of colorsfarvesættet
313featherudtynd
pelset
314verbverbum (udsagnsord)
315nounnavneord (substantiv)
316floating-pointdecimalpunkt
317timeklokkeslæt
tidspunkt
tid
318NestedIndlejret
319disposalbortskaffelse
rådighed
tendens
320Highlighthøjlys
321Perceptualsanselig
Som det opfattes
322portraitportræt
stående
323landscapelandskab
liggende
324decomposenedbryde
325Decomposingnedbrydes
nedbryder
326Image Enhancementbilleforbedring
billedfremhævning
327divisionopdeling
inddeling
splittelse
328Prematurefor tidlig
før tid
i utide
329Value InvertInvertér værdier
330dialogdialog
dialogvindue
331SpellingStavning
332chatchat
samtale
333Conversationsamtale
334UtilitiesRedskaber
335Move to TrashSmid i papirkurv
Flyt i papirkurv
336Trash/Trash Binpapirkurv
affald
337Perceptualsanselig
som det opfattes
338plain textren tekst
rent tekst
almindelig tekst
339rich tekstformateret tekst
340commonalmene
fælles
341Common namenoget med certifikat
normale navn
alment navn
342viewvis
se
343Developer Centerudviklercenter
344utilitiesredskaber
345monospace fontskrifttype med fast bredde
346lock screenlås skærm
låseskærm
347ActivitiesAktivitetsoversigten
Aktiviteter
oversigten Aktiviteter
348Universal AccessUniversel adgang
Tilgængelighed
Adgang for alle
349AccessibilityTilgængelighed
350sidebarsidebjælke
sidepanel
351scrollbar/scroll barrullebjælke
rullepanel
352developmentudvikling
353developerudvikler
354on-screen keyboardskærmtastatur
355On-Screen-DisplayOSD
skærmdisplay
356unablekan ikke
kunne ikke (selvom "was unable" nok kan være "kunne ikke")
357tablettavle-pc
358touchpad/tabletpegeplade
tegneplade
skriveplade
359toggleslå X til eller fra
til/fra
vis/skjul
360non-freeikke-fri
ikke-frie
361clipboardudklipsholder (med s)
362IDEIntegreret udviklingsmiljø (IDE)
Integrerede udviklingsmiljøer
363loginlogin
logind
364log inlog ind
logge ind
indlogning
365log outlog ud
logge ud
udlogning
366log onlog på
logge på
367log offlog af
logge af
368login methodlogin-metode
loginmetode
369nodespunkter
knuder
370OverviewOverblik
Oversigt
371summaryopsummering
sammendrag
resumé
372recovergendan
recoverable
373regenerategenskabe
Regenerér
regenerere
374recreategenopret
375restoregendan
genopret
genskab
376rescuered
redning
377failedmislykkede
mislykkedes
fejlede
det lykkedes ikke at
378failurefejlede
379failsfejler
380usageanvendelse
brug
forbrug
381DownloadsDownloads
Overførsler
382changeændr
skift
rediger
383tagtag
mærkat
opmærkning
mærke
384markupopmærkning
385traybakke
386system trayproceslinje
systembakke
387notification traypåmindelsesbakke
notifikationsbakke
statusfelt
underretning
388notificationnotifikation
bekendtgørelse
påmindelse det må være reminder
underretning
389notifygiv besked
informer
underret
390informinformer
underret
391out of memoryikke mere ledig hukommelse
392not enough memoryikke nok hukommelse
ikke nok ledig hukommelse
393forwardfremad
frem
394backwardbagud
baglæns
395rewindtilbage
spol tilbage
baglæns
396whetherhvorvidt
om
397the webwebbet/webben
internet
nettet
398tabfaneblad
399screenshotskærmbillede
400RecommendedAnbefalet
401managerhåndter
håndtering
administrer
administrator
402window managervindueshåndtering
behandler
403desktop managerskrivebordshåndtering
behandler
404session managersessionshåndtering
behandler
405rapportindberet
406requestanmode
anmodning
søge om
efterspurgt
spurgt
407requesteden foreslår ønskede
408requireforlang
409requirednødvendige
krævet
påkrævet
kræves
obligatorisk
410queryforespørgsel
411needednødvendige
412presentnuværende
tilstede
findes
413currentnuværende
aktuel
igangværende
414currentlypå nuværende tidspunkt
i øjeblikket
er ved at
nu
415statetilstand
416modemodus
tilstand
type
417checkkontrollér
tjek
undersøg
søg
418targetønsket
mål
destination
419target filemålfil
420Destination filedestinationsfil
421dependenciesafhængigheder
422conditionsbetingelser
423Confirmationbekræftelse
bekræftigelse
424coolsmart
fed
425createopret
skab
lav
426madelavet
skabt
427MakeSkab
Fremstil
428DiscoverOpdag
Oplev
429emaile-mail
e-post
430ExploringUdforske
At udforske
431favoriteforetrukne
favorit
432Get Involvedvær med
deltag
Blive involveret
433greatrigtig god
434highlightfremhævning
435hostafhold
være vært
436hostedbeværtet
er vært for
437Lessonlektion
undervisning
438Literacykundskab
439literatekyndig
440overridetilsidesæt
forbigå
overstyr
441overridingtilsidesættelse
tilsidesætning
442bypassomgå
443skillfærdighed
444swappingudskifte
bytte
byt om
445synchronoussamtidig
446termsvilkår
447Terms of useVilkår for anvendelse
brugsbetingelser
448terms of servicevilkår for tjeneste
tjenestens vilkår
449URLURL
webadresse
adresse
link
450Coding/scriptingSkrive kode
451propertyegenskab
452alertBesked
453promptPrompt
spørg
454confirmbekræftelse
bekræftigelse
455verbosedetaljeret
udførlige
uddybende
456Untranslatedikke oversat
uoversat
457fuzzyuafklarede
458linefeedlinjefeed
linjefremføring
459Third-partyTredjeparts X
460i.e.dvs.
461e.g. (exempli gratia - for the sake of example - for example)f.eks.
eksempelvis
462queriedforespurgte
463Reasonårsag
Begrundelse
464redirectOmdiriger
465collapsesammentræk
sammenfold
sammenklap
fold sammen
skjul
466expand/uncollapse/unfoldudfold
udvid
fold ud
vis
467FoldingSammenfoldning
468retainbibehold
469agreeacceptere
enig
godkend
470modifier keyændringstast (Ctrl Skift Alt osv.)
471setupinstallationsprogram
installationsguide
installation
472setup wizardinstallationsguide
473wizardguide
assistent
474applicationapplikation
program
475tutorialvejledning
476guidevejledning
477guidelinesretningslinjer
478powerfulstærk
kraftfuld
479right to leftrtl
højre mod venstre
480behaviouradfærd
opførsel
481appearanceudseende
fremtoning
482stylestil
typografi (CSS)
udseende
483stylesheet/style sheettypografiark
stilark
484pausedpauset
sat på pause
485scriptskrift (når det handler om sprog)
486dropmarkerrullepil
rullegardinsmenu-pil
487dropdownrullegardin
nedrulning
488Drop-downder ruller ned
rul ned
489scroll arrowrullepil
490backup filesikkerhedskopieret fil
backup-fil
491backupssikkerhedskopier
sikkerhedskopieringer
492remainingtilbage
resterende
tilbageværende
mangler
493installerinstallationsprogram
494installer applicationinstallationsprogram
495supplyangive
oplys
496detachløsriv
frigør
497prepareklargør
forbered
498could notKunne ikke
499could not be foundkunne ikke findes
blev ikke fundet
500login Credentialsloginoplysninger
legitimationsoplysninger
501My ComputerDenne computer
Denne Computer
502MediumMedium
Mellem
503applicableanvendelig
relevant
brugbar
504extractingudtrækning
udpakning
505acquireanskaffe
indhente
506appropriatefornødne
507hibernatedvale
508suspendslumre
hvile
suspenderingstilstand
suspendér
hvile
udsæt
509Sleep (suspend to RAM)Slumre (suspendér til ram)
510Hibernate (suspend to disk)Dvale (suspendér til disk)
511Invertinventer
omvendt
512Middle-Clickmidterklik
513smoothingudjævning
514smoothglat
jævnt
blødt
god
515gradientgradient findes også på dansk
farveovergang
aftagende
516editorredigering
redigeringsprogram
editor
517text editortekstredigeringsprogram
518word processortekstbehandlingsprogram
519policyregel
politik
princip
520checkabletjekbar
521timeklokkeslæt (når det handler om tid i sammehæng med dato)
522open sourceopen source
åben kildetekst
523printvis
udskriv (handler om at vise/udskrive noget f.eks. i terminal når bruger program --help)
524working directoryarbejdsmappe
525todoto do
opgave
gøremål
526awayvæk
fraværende
borte
527Title CaseOrd Med Stort
528deamondæmon
baggrundsprogram
529emoticonemotikon
530slideshowdiasshow
531CDcder
cd'er
CD'er
532DVDdvder
dvd'er
DVD'er
533lightweightlet
letvægts
lille
534cross-platform/cross platformpå tværs af platforme
fungerer på flere platforme
platformsuafhængig
535forkforgren
536X emulatorX-emulator
537terminal emulatorterminalemulator
538console emulatorkonsolemulator
539emulationemulering
emulation
540announcementmeddelelse
bekendtgørelse
541unsetfjern
542fallbacktilbagefald
reserve
vender tilbage
543managerhåndtering (fysisk såsom flytning af fil)
styring (ikke fysisk)
544sloppy focussløset
dovent
545launchstart
åbenbart ikke kør
546launcheropstarter
starter
programstarter
547barbjælke
linje
548optionvalg
tilvalg
valgmulighed
indstilling
549choicevalg
valgmulighed
550popup/pop-up/pop uppop op-menu
551Are you sureEr du sikker på

552missedglippede
oversete
553binaryen som forslår binærfil men ikke sikker på den er altid er god
554symlinkssymbolske links
symbolske henvisninger
555bitrate (noget pr. sekund)bithastighed
556samplerate (noget med hertz)samplefrekvens
557stickfastgør
558compiler"oversætter" er blevet foreslået
559totalsammenlagt
samlet
i alt
560suitepakke
561bundlesamling
562compilationsamling
563gestusserbevægelser
564supportunderstøtte
støtte
hjælp
565flavorvariant
566corruptkorrupt
ødelagt
beskadiget
567Release Candidateudgivelseskandidat
568everythingalt
569unsupportedsom i support
støtte
hjælp
570teamteam
hold
571Education/EducationalUndervisning
uddannelse
læring
læringsprogrammer
572teachinglæring
indlæring
573broadcasttransmittere
574capturefang
indfang
optag
indspil
575resizetilpas størrelse
ændr størrelse
skift størrelse
576elapsedforløbet
577cyclegennemløb
løb igennem
skift ...
578capableformår
i stand til
579mismatchuoverensstemmelse
580matchingtilsvarende
modsvarende
tilhørende
sammenhørende
581do not match/does not matcher ikke magen til
582MatchMatcher
Søg efter
Søg på
Find
fund
583UnmatchedIkke-matchet
584matchedepassede til
585controlstyr nogen stedet ikke kontroller/kontrollér
586controlskontroller
kontrolelementer
styring
styringselementer
betjening
betjeningselementer
587deprecatedudgået
gammel
588Obsoleteforældede
589legacygammel
udgået
ældre
590outdatedforældet
591forcedpåtvunget
592case insensitiveDer skelnes ikke mellem store og små bogstaver
593belownedenunder
nedenfor
herunder
594aboveovenover
ovenfor
herover
595playlistspilleliste
596acceptéraccepterer
godkend
597arrangeopstil
arrangér
anbring
598rearrangeomrrangér
599renderingrendering
optegning
gengivelse (gengivelse af billeder)
600recentsenest
nylig
nyelig
601latestseneste
602newlynylig
603volumestjek om skal være volumener i stedet for volumner
604subvolumeunderdiskområde
underdiskenhed
605breakstop
606usefulnyttig
praktisk
607providegiv
gav
vis
angav
608listoplist
609resumegenoptag
610list ofliste over
611zoom resetzoom nulstil
nulstil zoom
612IBeamCursorLodret streg-markør
613simplesimpel
enkel
614removableflytbar
fjernbar
615tweakfinjustering
tilretning
616urgenthastesag
617originaloriginalt
oprindelig
618appletapplet (findes på dansk)
programlet
619brace ({})krøllede parentes
620parenthes (())parentes
621bracket (flere slags)klamme
622angle bracket/bracketvinkelparentes
623quotecitationstegn
624save pathgem-sti
gemmesti
625save locationplaceringen hvor ... skal gemmes
placering at gemme
626target pathmål-sti
destinationssti
627link locationlinkadresse
628default iconstandard ikon
standard-ikon
standardikon
629pointpege
henvise
630up to date/up-to-dateaf nyeste udgave
opdateret
fuldt opdateret
fuldt ud opdateret
631limitgrænse
begrænsning
632reachablekontakte
633end of fileafslutning på fil
filens slutning
634busyoptaget
635shrinkkrympe
formindsk
gør mindre
636viewportvisningsområde
637availabletilgængelig
til rådighed
findes
638accessibletilgængelig
til rådighed
639Power Managementstrømstyring
strømhåndtering
640to take effectfør ændringerne træder i kraft
virker
641get startedkom i gang
start nu
begynde
kom godt i gang
642refusednægtede
643Logging in Xlog X ind
logger ind som
644authorizationadministrator-godkendelse lyder som om administratoren skal give godkendelse
645authenticationautentifikation
godkendelse
login
646to authenticateautentificere
647MalformedForkert udformet
Dårligt udformet
udformeret forkert
Misdannet
648terminateafslut
afbryd
terminér
649Search enginesøgemaskine
søgemotor
650usingved hjælp af
ved brug af
med
651flipvend
spejlvend
652top leveløverste
top-niveau
653clockwisemed
654counter clockwisemod
i
655returnvend tilbage til
retur til
656release versionudgivelsesversion
657unmuteslå lyd til
658Prefetchhent på forhånd
659playlistspilleliste
afspilningsliste (passer med playback - afspilning og playback speed - afspilningshastighed)
660decreaseformindsk
mindske
lavere
sænk
mindre
661increaseforøg
øg
højere
mere
662floatingflydende
svævende
663computingberegner
udregner
664Getting Startedkom godt i gang
kom i gang
kom igang
665peripheralseksterne enheder
666easy-to-uselet anvendelig
667join usslut dig til os
vær med
668joindeltag
669participatingdeltage
670energy rateenergiforbrug 0.00 W
671widthbredde
672granularitydetaljegrad
opløsning
673justifyligestillet
lige margener
justér
674marginmargin
margen
675bootablenoget med opstart
676Screen Readerskærmlæser
skærmoplæser
677power offsluk
678shut downluk ned
luk
sluk
679turn offsluk
680contextsammenhæng
kontekst
681operativ systemoperativsystem
682Do nothinggør intet
683workaroundalternativ løsning
684dashboardinstrumentbræt
betjeningspanel
685puzzleopgave
gåde
puzzle
pusle
spil
686enumerateoptæl
opregn
gennemløb
687raiseløft
688lowersænk
689markvælg
690scan forskan efter
søg efter
691Educational Educationikke Uddannelse
Læring
undervisning
undervisende
692Sciencenaturvidenskab
videnskab
693processingbearbejdning
behandling
694termsfraser
695issueproblem
problemstilling
696representationfremtoning
697form feedformfremføring
698powered byanvender
gør brug af
bruger
699All rights reservedAlle rettigheder forbeholdt
Alle rettigheder forbeholdes
700web browserweb browser
netsøger
701Chinese Simplifiedkinesisk (forenklet)
702Chinese Traditionalkinesisk (traditionel)
kinesisk (traditionelt)
703Property nameEgenskabnavn/Egenskabsnavn
704OK/OkOK
ok
Ok
O.K.
O.k.
705peermodpart
(peer pressure
gruppepres)
706seedfrø
707contributedeltag
bidrag
tag del i
708contributerbidragyder
bidragsyder
709passwordadgangskode
kodeord
710passphraseadgangskode
kodeord
711pixels (px)pixler
pixels
712points (pt)punkter
713Line Weightlinjetykkelse
linjebredde
714opacityopacitet
uigennemsigtighed
ugennemsigtighed
715silentlystille
lydløst
tavs
716Denynægt
717toolkitværktøjskit
718strikeoutgennemstreg
udstreg
719idleinaktiv
720backlightbaggrundsbelysning
721digitciffer

Download

Du kan hente ordlisten i CSV-format (kommaseparerede værdier).
Du er velkommen til at bruge ordlisten som du har lyst. F.eks. til at lave din egen ordliste.

Igangværende arbejde

Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018